Przypomnijmy - 14 lipca 2021 r. wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE zobowiązała Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Było to zabezpieczenie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy toczącej się przed TSUE  ze skargi Komisji Europejskiej w sprawie „ustawy kagańcowej" i Izby Dyscyplinarnej (sygn. I C-204/21).

Czytaj więcej

Polskie sądy czekają na wyrok Luksemburga, chodzi o sędziów oraz ustawę kagańcową

Wbrew postanowieniu TSUE Polska nie zawiesiła stosowania kwestionowanych przepisów. 27 października 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył więc na Polskę karę pieniężną w wysokości 1 miliona dziennie płatną na rzecz Komisji Europejskiej od dnia doręczenia tego postanowienia, czyli od 3 listopada 2021 r.

I choć Izba Dyscyplinarna nie istnieje od 15 lipca 2022 r., to kary są nadal naliczane.  Polski rząd  wniósł o ich wstrzymanie dopiero w listopadzie 2022 r. Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk mówił wówczas, że rząd liczy, iż naliczanie kar byłoby  wstrzymane od momentu wejścia w życie tzw. ustawy prezydenckiej, która zniosła Izbę Dyscyplinarną SN i przekazała rozpoznawanie dyscyplinarek sędziów i przedstawicieli zawodów zaufania publicznego do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Komisja twierdzi, że "ma obowiązek kontynuować swoje wezwania do nałożenia kar pieniężnych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości do czasu, gdy Polska w pełni zastosuje się do postanowienia Trybunału z 14 lipca 2021 r. "Do tego czasu Polska będzie nadal płacić karę nałożoną przez Sąd" - poinformował  rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.

Polska nie wpłaciła KE należnych kwot, ale Komisja potrąca je wraz z odsetkami "z wierzytelności Rzeczpospolitej Polskiej wobec Unii Europejskiej z tytułu zwrotu wydatków z funduszy unijnych". 

Jak szacuje Stowarzyszenie Sędziów Sądów Powszechnych "Iustitia" te bezpowrotnie stracone  501 mln euro  pozwoliłoby sfinansować leczenie 1002 dzieci chorych na nowotwory.