Poprawki do ustawy z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw, zgłoszone przez grupę senatorów, zreferowała na poniedziałkowym posiedzeniu dwóch komisji Senatu wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

Zakładają one m.in. przekazanie orzekania o kasacjach w sprawach dyscyplinarnych sędziów i wszystkich innych zawodów zaufania publicznego do Izby Karnej SN. Izba Odpowiedzialności Zawodowej miałaby zaś zostać zlikwidowana. Inna poprawka zakłada unieważnienie wszystkich orzeczeń dawnej Izby Dyscyplinarnej i umorzenie postępowań przez nią wszczętych, a nie zakończonych. Te, które zakończyła już IOZ, miałyby zaś podlegać wznowieniu w terminie trzech miesięcy.

Poprawki przewidują też wyrównanie strat finansowych sędziom, którym ID obniżyła uposażenia. Zniesiona miałaby być tzw. ustawa kagańcowa. Wniosek o test „niezawisłości i bezstronności” mógłby złożyć każdy członek składu orzekającego, a rozstrzygać go mogliby jedynie sędziowie z minimum siedmioletnim stażem.

Czytaj więcej

Co dalej z ustawą, która ma odblokować pieniądze z KPO? Grodzki podał termin

Większość tych zmian była zgodna z postulatami środowisk prawniczych oraz NGO, które nie pozostawiły na projekcie suchej nitki. Jednak prof. Marek Chmaj, przewodniczący senackiego zespołu doradców ds. ochrony konstytucyjności prawa, proponował staż dziesięcioletni, a Prezes NRA Przemysław Rosati wzywał do radykalnej zmiany, by w takich sprawach orzekać nie mogli sędziowie nominowani przez KRS po wejściu w życie ustawy z grudnia 2017 r.

Samorządy prawników zwracały uwagę, że unieważnienie wszystkich wyroków ID może rodzić problemy także dla nich (bo wykonały już niektóre z tych orzeczeń) i należy to uwzględnić w poprawkach.

Przestawiciele samorządów terytorialnych apelowali o przyjęcie ustawy z poprawkami, by jak najszybciej odblokować środki z KPO.

Z kolei przedstawiciel sędziów sędzia Waldemar Żurek ze Stowarzyszenia „Themis” postulował odrzucenie aktu w całości, aby nie legitymizować złych rozwiązań, bo jak wskazał, poprawki i tak zostaną odrzucone w Sejmie.

Komisje zdecydowały się na pierwsze rozwiązanie. Nad poprawkami we wtorek będzie obradował Senat na posiedzeniu plenarnym.

Choć niemal wszystkie instytucje i organizacje, które zabrały głos, wskazywały, że źródłem problemów wymiaru sprawiedliwości jest obecny sposób wyłaniania członków KRS, Senat nie zdecydował się na poprawki w tym zakresie. Wykracza to bowiem poza materię ustawy. Projekt senacki w tej kwestii czeka w „zamrażarce” sejmowej.