Przypomnijmy, iż minister sprawiedliwości zawiesił na miesiąc sędziego Adama Synakiewicza z Częstochowy za podważenie statusu sędziego powołanego przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

W sierpniu ubiegłego roku sędzia Adam Synakiewicz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, rozpoznał apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Zawierciu w sprawie karnej i uchylił ten wyrok, ponieważ w składzie sądu I instancji zasiadała sędzia rekomendowana do nominacji przez nową KRS.

Czytaj więcej

Sędzia Synakiewicz wrócił i uchylił wyrok z udziałem nominanta nowej KRS

Wydane przez Ministra Sprawiedliwości zarządzenie miało obowiązywać do czasu zbadania go przez Izbę Dyscyplinarną, ale nie dłużej niż przez 30 dni. W związku z tym, że w tym czasie nie doszło do wydania uchwały Izby Dyscyplinarnej, sędzia Synakiewicz powrócił do orzekania. W swoim orzecznictwie Izba Dyscyplinarna prezentowała jednak pogląd, że nawet po wygaśnięciu zarządzenia Ministra sprawa mogłaby zostać przez nią zbadana i mogłoby dojść do wydania uchwały o zawieszeniu sędziego. Co więcej, sprawa taka mogłaby zostać rozpoznana na posiedzeniu, bez odpowiedniego wcześniejszego zawiadomienia sędziego.

W marcu 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał środki tymczasowe w sprawie sędziego Synakiewicza oraz innych sędziów znajdujących się w podobnej sytuacji. Miały on zapobiec organizowaniu posiedzeń dyscyplinarnych z zaskoczenia. Trybunał zobowiązał rząd do poinformowania ETPC i skarżących o wyznaczeniu posiedzeń lub rozpraw przed Izbą Dyscyplinarną w sprawach skarżących na 72 godziny przed terminem takiego posiedzenia lub rozprawy. Dodatkowo, w czerwcu ETPC zakomunikował rządowi skargi sędziów.

Czytaj więcej

Trybunał w Strasburgu zajmie się sprawą sędziów Gąciarka, Synakiewicza i innych

5 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakładała ona m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. W Izbie tej ma orzekać 11 sędziów wyznaczonych przez Prezydenta spośród sędziów SN wylosowanych na posiedzeniu Kolegium SN. Zanim dojdzie do wyznaczenia sędziów w tej procedurze, sprawy należące do właściwości Izby Odpowiedzialności Zawodowej mają rozpoznawać sędziowie wyznaczeni przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Po wejściu w życie wspomnianej ustawy, prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwrócili się do ETPC z wnioskiem o aktualizację środka tymczasowego zarządzonego w sprawie sędziego Synakiewicza. Zwrócili uwagę na fakt, że środek odwołuje się do Izby Dyscyplinarnej, a więc organu, który przestał już funkcjonować. Jednocześnie zauważyli, że nowelizacja nie eliminuje zagrożenia, że sprawa skarżącego zostanie rozpoznana przez wadliwie powołanych sędziów. W SN nadal orzekają bowiem osoby powołane na wniosek zreorganizowanej Krajowej Rady Sądownictwa i nie można wykluczyć, że zostaną one przydzielone do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Ponadto, Parlament w dalszym ciągu nie dokonał nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przywróciłaby Radzie niezależność oraz kształt zgodny z Konstytucją i europejskimi standardami.

22 lipca 2022 r. ETPC wydał postanowienie o wydaniu nowego środka tymczasowego. Zobowiązał polski rząd do poinformowania ETPC i sędziego Synakiewicza o wyznaczeniu posiedzeń lub rozpraw przed organem właściwym w jego sprawie na 72 godziny przed terminem takiego posiedzenia lub rozprawy.

Ponadto, rząd ma poinformować Trybunał i skarżącego o składzie, który zostanie wyznaczony do rozpoznania sprawy skarżącego oraz o sposobie powołania członków takiego składu na stanowiska sędziowskie.