Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w ustawie o kuratorach sądowych. Wychodzą one naprzeciw postulatom środowiska kuratorskiego i proponują rozwiązania, o które oni od dawna występowali. Przykładem jest zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu, w którym kurator uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego.

Poprawić się ma ochrona prawna kuratorów. Projekt zakłada, że kuratorowi sądowemu (również społecznemu) pokrzywdzonemu przestępstwem w pracy przysługuje od pracodawcy, na jego wniosek, zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym. Zwrot zastępstwa procesowego obejmuje wydatki rzeczywiście poniesione do wysokości stawki określonej w przepisach o ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata albo radcę prawnego z urzędu. Projekt zakłada też, że zwrot taki nie przysługuje kuratorowi uczestniczącemu w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, na rzecz którego sąd zasądził wydatki związane z ustanowieniem pełnomocnika.

Inaczej niż teraz wyglądać ma początek kariery kuratora. Otóż prezes sądu będzie miał obowiązek szybko złożyć aplikantowi kuratorskiemu po egzaminie propozycję pracy.

Proponowane zmiany są uzasadnione wynikami monitoringu prowadzonego w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczącego zdarzeń kryzysowych wpływających na bezpieczeństwo funkcjonowania sądów powszechnych, w tym dotyczących przypadków czynnej napaści na kuratorów sądowych. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2018 r. odnotowano 12 napaści na funkcjonariuszy; w 2019 r. było ich 37, a w 2020 r. zanotowano ich 29. Ministerstwo chce też nagradzać kuratorów, którzy przejmują obowiązki za długotrwale nieobecnych w pracy. Dookreślone więc zostały przepisy o dodatku za zastępstwo.

Etap legislacyjny: gotowy na posiedzenie rządu