Zgromadzenie Sędziów Izby Dyscyplinarnej SN, zwołane w celu wyboru kandydatów na prezesa Izby, obradowało 10 i 17 stycznia 2022 r. Ponieważ wśród zgłoszonych kandydatów znajdował się obecnie urzędujący prezes Izby Dyscyplinarnej, Zgromadzeniu 17 stycznia  przewodniczył Jarosław Sobutka, wskazany przez prezydenta. 

Najwięcej głosów uczestników Zgromadzenia uzyskał Adam Roch – 4 głosy. Po trzy głosy otrzymali Małgorzata Bednarek i Ryszard Witkowski. Obecny prezes ID Tomasz Przesławski dostał 1 głos.

W tej sytuacji Zgromadzenie przedstawi Prezydentowi RP trzy kandydatury: Małgorzaty Bednarek, Adama Rocha i Ryszarda Witkowskiego.

Zgodnie z Art. 15. § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany przez Prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na trzyletnią kadencję spośród 3 kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego i może zostać ponownie powołany tylko dwukrotnie. Osoba powołana na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może  zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Izba Dyscyplinarna na dobre tkwi w klinczu