Wniosek o wyłączenie od orzekania (na podstawie art. 48 i 49 kpc.) sędzia Jacek Widło, powołany na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, uzasadnił treścią wyroku ETPC z 8 listopada 2021 r. wydanego w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek. Że jego orzekanie może naruszać standard art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, i niesie ryzyko uznania rzeczenia jako wydanego w warunkach nieważności oraz powstania roszczeń odszkodowawczych. Sędzia powołał się również na dobro wymiaru sprawiedliwości, interes stron i ich prawo do rzetelnego procesu oraz dobro państwa.

Czytaj więcej

Wniosek Ziobry ws. Konwencji Praw Człowieka na wokandzie TK

- Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Manowska wyraża stanowczą dezaprobatę dla składania oświadczeń takich, jak to, w wyniku którego zapadło w Izbie Cywilnej postanowienie o wyłączeniu sędziego. Uznaje to za nadużywanie prawa do składania oświadczeń w trybie art. 49 kpc. - poinformował prof. Aleksander Stępkowski, sędzia i rzecznik SN.

Podkreślić należy, że podobne wnioski składane przez sędziego Izby Kontroli są uznawane za niedopuszczalne i odrzucane, lub są oddalane i jest to już mocno utrwalona praktyka. To pojedyncze postanowienie zapadłe w Izbie Cywilnej wprowadza istotną rozbieżność. Odbierając akt powołania do pełnienia urzędu sędziego, zobowiązujemy się do orzekania w imieniu Rzeczypospolitej. Jeśli ktoś uważa, że nie może tego czynić, to powinien podjąć decyzję o realizowaniu się zawodowo w innej profesji prawniczej. RP, na mocy art. 9 Konstytucji, jest zobowiązana do przestrzegania postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jednocześnie jednak zobowiązania międzynarodowe nie mogą prowadzić do naruszania Konstytucji. Składanie wniosku o wyłączenie ze składu oznacza dodatkowe opóźnienia w rozpatrywaniu spraw i narusza prawo obywateli do sądu. Międzynarodowe gwarancje prawa do sądu nie mogą natomiast prowadzić do podważania prawa do sądu gwarantowanego przez Konstytucję RP w art. 45 - wskazuje pierwsza Prezes SN.

Czytaj więcej

Izba Dyscyplinarna sądzi i nie powiadamia

O prezes SN argumentuje,że ETPCz nie może też kwestionować wykładni Konstytucji dokonywanej przez TK, którego wyroki, jako ostateczne i powszechnie obowiązujące, podlegają publikacji w Dzienniku Ustaw. Tymczasem w Dzienniku Ustaw nigdy nie opublikowano wyroku, który wskazywałby na normę, którą ETPCz wskazał jako rzekomo naruszoną przez polskiego ustawodawcę, uznając rzekome istnienie takiej, nie wynikającej ani z tekstu Konstytucji, ani z wyroków TK normy, za podstawę naruszenia art. 6 Konwencji. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie może narzucać Polsce norm konstytucyjnych niezgodnych z treścią opublikowanego w Dzienniku Ustaw wyroku TK. Sędzia SN, podobnie jak sędziowie sądów powszechnych, są na mocy Konstytucji RP zobowiązani do respektowania ustaw i wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Uchylanie się od tego obowiązku powołując się na orzeczenie ETPCz zarzucające naruszenie nieistniejącej normy, która rzekomo miałaby charakter konstytucyjny, chociaż nie ma podstawy ani w tekście Konstytucji, ani w wyrokach TK, zasługuje na najdalej idącą krytykę. 

Czytaj więcej

Bogusław Chrabota: Kolejne państwo w państwie