Według PG, gdyby tolerować takie orzeczenia, każdy sąd w każdej sprawie mógłby kierować do Luksemburga pytania niezwiązane ze sprawą i zawieszać przepisy.

SN odrzuca te argumenty i chce umorzenia postępowania przez TK. – PG żąda orzeczenia ws. zgodności z konstytucją aktu stosowania prawa, a to leży poza kompetencją TK – pisze SN.

TK oceniał już art. 234 TWE, odpowiednik art. 267 traktatu o funkcjonowaniu UE, i stwierdził w 2005 r. (K 18/04), że procedura jest zgodna z Konstytucją RP. Wniosek pomija uwarunkowania prawne, które powstały po przystąpieniu Polski do UE, że wystąpienie sądu krajowego z pytaniem prejudycjalnym nie podlega zaskarżeniu według prawa krajowego.