Rada właśnie zajęła stanowisko w tej sprawie. Pisze w nim, że opiniowanie kandydatów na sędziów jest uprawnieniem organów samorządu sędziowskiego, nie zaś przesłanką formalną przeprowadzenia procedury konkursowej przed Radą. Zauważa ponadto, iż wszelkie działania polegające na powstrzymywaniu się od opiniowania kandydatów, odraczanie ich opiniowania do czasu wydania orzeczenia przez TS UE w sprawach pytań prejudycjalnych SN i inne podobne działania nie znajdują żadnego uzasadnienia w obowiązującym prawie. W dodatku, jak zauważa Rada, stanowią główną przyczynę zwiększonych zaległości i przewlekłości w sądach, oczekujących na obsadzenie wakujących stanowisk sędziowskich.