O podanie tych danych dwukrotnie wnioskowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" po tym, jak wiele razy powoływali się na nie w publicznych wypowiedziach Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Sekretarz Stanu Patryk Jaki, Sekretarz Stanu Michał Wójcik, Podsekretarz Stanu dr Marcin Warchoł.

- Minister Sprawiedliwości nie dysponuje dokumentami zawierającymi informację publiczną, zawierającymi  dane o liczbie, przedmiocie i sposobie zakończenia jawnych postępowań dyscyplinarnych dotyczących sędziów sądów powszechnych, w tym wymierzonych karach dyscyplinarnych - stwierdziła w odpowiedzi sędzia Lucyna Oleszek, zastępca dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w MS.

Według niej, zbiorcze informacje o postępowaniach dyscyplinarnych sędziów, na które powoływali się przedstawiciele resortu w swoich wypowiedziach, były oparte na sporządzanych ad hoc analizach odpisów orzeczeń, które sądy dyscyplinarne przesyłają Ministrowi Sprawiedliwości.

- Były to jednak wewnętrzne materiały robocze, przeznaczone wyłącznie do wiedzy i ewentualnego wykorzystania przez Ministra lub Wiceministrów Sprawiedliwości - wyjaśnia Lucyna Oleszek.

Iustitia zauważa, że prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z przepisów o odpowiedzialności karnej sędziów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, referendarzy sądowych i mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych należy do  zakresu zadań Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w MS. Poza tym przed 2015 r. informacje o dyscyplinarkach sędziów Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniało wielokrotnie.