Z uznaniem trzeba odnieść się do skrupulatnego wymienienia w artykułach prasowych, które ukazały się w latach 2017–2022, okoliczności powołania sędziego Jerzego Piotra Daniluka na stanowisko prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy artykuły prasowe mogą stanowić dowód w sprawie. Jeżeli tak, to pod jakimi warunkami i jaki jest stopień ich wiarygodności. Jest rzeczą oczywistą, że dowody mogą zostać przeprowadzone z urzędu, przez organ procesowy lub na wniosek stron (art. 167 kodeksu postępowania karnego). W rozpatrywanym przypadku w postępowaniu kasacyjnym dowody zgromadził wyłącznie sąd.