Z budową domu, jak i jego projektem, poza licznymi obowiązkami wynikającymi z prawa budowlanego, wiążą się także zagadnienia prawnoautorskie, które są szczególnie widoczne w przypadku dokonywania zmian przez innego architekta w nabytym już projekcie architektonicznym. W świetle art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (PrAut) nie ulega wątpliwości, że projekt architektoniczny może stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego. W konsekwencji, to jego twórcy przysługują zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie.

- Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 52 ust. 1 PrAut, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu- wskazuje adwokat Małgorzata Misztela, z kancelarii Marszałek&Partnerzy. W art. 61 PrAut przewidziano jednak wyjątek od powyższej zasady. - Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

Spory z architektem

Zaniechanie kompleksowego uregulowania autorskich praw osobistych i autorskich praw zależnych prowadzi do sporów na etapie realizacji inwestycji, jak i na etapie korzystania ze zrealizowanego projektu inwestycyjnego. Jak wyjaśnia radca prawny, Rafał Klimek, partner w Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Brak uzyskania zezwolenia na wykonywanie przez inwestora autorskich praw osobistych oraz decydowania, w jaki sposób one mogą być wykonywane stwarza problemy w sytuacji, gdy inwestor chciałby zmienić projekt dostosowując go do swoich aktualnych potrzeb lub możliwości finansowych. – Dotyczy to przypadków powierzenia nadzoru autorskiego innemu projektantowi w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także w stosunkowo częstych przypadkach, gdy po wielu latach po zrealizowaniu inwestycji konieczne jest dokonanie przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejącego obiektu- tłumaczy Rafał Klimek.

Uprawnienia nabywcy

Co może a czego nie może nabywca projektu, zawsze budziło wątpliwości zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Nie było, bowiem zgody, co do tego, czy osoba taka zyskuje uprawnienie jedynie do budowy na podstawie nabytego projektu, czy również do dokonywania czynności niezbędnych do jego realizacji, czyli m.in. dokonywania niezbędnych zmian w projekcie. Wątpliwość tę rozwiał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 marca 2019 roku (sygn. akt I CSK 104/18), opowiadając się za szerokim rozumieniem art. 61 Pr Aut.

- Innymi słowy nabywając projekt budowlany, inwestor zyskuje uprawnienie nie tylko do wybudowania obiektu na jego podstawie, ale również do dokonywania w projekcie niezbędnych w tym celu zmian, które to uprawnienie może zostać przeniesione również na innego projektanta. Należy jednak pamiętać, że osobiste prawa autorskie, które obejmują m.in. prawo do autorstwa utworu czy nienaruszalności jego treści, będące prawami nieprzenoszalnymi, pozostają przy jego pierwotnym twórcy – podkreśla prawnik Adrianna Dobrzeniecka, z kancelarii Marszałek&Partnerzy.

Przeróbki projektowe

Bardziej złożona jest natomiast kwestia modyfikacji (przeróbek), których nie sposób uznać za niezbędne w celu realizacji projektu. Takie opracowanie projektu stanowi, bowiem utwór zależny, a tym samym rozporządzanie nim i korzystanie z niego zależy od uzyskania zgody na takie działanie od twórcy utworu pierwotnego (art. 2 ust. 2 Pr Aut). W takim przypadku, w celu realizacji inwestycji na podstawie projektu, który w znacznym stopniu został opracowany przez innego projektanta i przy jego dalszych modyfikacjach przez nowego projektanta, konieczne pozostaje, zatem uzyskanie pozwolenia na wykonywanie względem takiego utworu praw zależnych od twórcy jego pierwotnej wersji.

- Nieuzyskanie zezwolenia na korzystanie z utworów zależnych opracowanych na bazie projektu pierwotnego może uniemożliwić korzystanie z projektu wykonawczego wykonanego przez innego projektanta stworzonego na bazie zatwierdzonego projektu budowlanego – przestrzega mec. Klimek.

Precyzyjne regulacje umowne w powyższym zakresie pozwalają na uniknięcie sytuacji, gdy jedna ze stron jest zmuszona do zaakceptowania postanowień odbiegających od warunków rynkowych, do zaniechania dokonania inwestycji odpowiadających jej aktualnym potrzebom lub do tolerowania zmian w projekcie lub w zrealizowanym obiekcie, które bezzasadnie ingerują w twórcze elementy naruszając więź twórcy z utworem.

Kompromis, czyli licencja

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii prawnoautorskich, nabywając projekt budowlany zalecane pozostaje przeniesienie na nabywcę zamówionego projektu architektonicznego majątkowych praw autorskich lub uzyskanie uprawnienia do korzystania i modyfikowania takiego utworu w postaci licencji.

- Kluczowe jest przy tym szczegółowe określenie pól eksploatacji, czyli sposobów, jak wykorzystywany będzie utwór – pola te strony określają wspólnie w umowie i mają tu dowolność, o ile wykorzystanie nie przekracza uprawnień samego twórcy i jest zgodne z prawem – zastrzega adwokat Małgorzata Misztela. Należy mieć przy tym na uwadze, że art. 41 ust. 2 PrAut stanowi, że umowa o przeniesienie praw autorskich lub umowa o korzystanie z utworu, zwana licencją, obejmuje jedynie pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Twórca projektu może ponadto upoważnić podmiot nabywający takie prawo do wykonywania określonych osobistych praw autorskich do utworu, a nawet zobowiązać się do ich niewykonywania, co uniemożliwi mu w przyszłości występowanie z roszczeniami np. z tytułu naruszenia integralności utworu.