Zgodnie z art. 709(1) Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie (Wn konto „Rozliczenie zakupu”; Wn konto „Rozrachunki publicznoprawne-VAT”; Ma konto „Pozostałe rozrachunki”) i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony (w przypadku leasingu operacyjnego to finansujący obejmuje przedmiot umowy leasingu swoją ewidencją środków trwałych; w przypadku leasingu finansowego: Wn konto „Pozostałe rozrachunki-rozrachunki z korzystającym z tytułu przedmiotu leasingu; Ma konto „Środki trwałe”), a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego (w przypadku leasingu operacyjnego: Wn konto „Rozliczenie zakupu”; Wn konto „Rozrachunki publicznoprawne-VAT”; Ma konto „Rozrachunki z dostawcami” lub konto „Pozostałe rozrachunki” oraz Wn konto „Koszty według rodzajów” lub odpowiednie konto zespołu 5; Ma konto „Rozliczenie zakupu”; w przypadku leasingu finansowego: Wn konto „Rozliczenie zakupu”; Wn konto „Rozrachunki publicznoprawne-VAT”; Ma konto „Pozostałe rozrachunki-bieżące rozrachunki z finansującym” oraz Wn konto „Pozostałe rozrachunki-rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu leasingu” – część kapitałowa opłaty leasingowej; Wn konto „Koszty finansowe” – część odsetkowa opłaty leasingowej); Ma konto „Rozliczenie zakupu”).