Przyjęte rozwiązanie w zakresie tworzenia i rozliczania rezerw na świadczenia pracownicze należy zamieścić w zasadach (polityce) rachunkowości. Rezerwa na niewykorzystane urlopy jest szacunkiem, za który odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Uwaga!