Hubert Śniatała

Zawiązanie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw na niewykorzystane urlopy

Czasami pracownicy nie wykorzystują należnego im urlopu w danym roku. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek, do 30 września następnego roku kalendarzowego, udzielić pracownikom urlopu za rok ubiegły. Z tego tytułu może więc być zobowiązany do utworzenia rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów.

Konwersja pożyczki udzielonej przez wspólnika na udziały

Udzielenie pożyczki spółce przez wspólników jest jednym ze sposobów zapewnienia jej finansowania. Jest to forma często spotykana na wczesnym etapie rozwoju firmy, ale zdarzają się także w dojrzałych przedsiębiorstwach. Zdarzenie takie trzeba odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Odpis aktualizujący według MSR przy utracie wartości obligacji wskutek załamania rynku

Pomimo istniejących ryzyk towarzyszących inwestycjom w obligacje, ze względu na stopy procentowe utrzymujące się na historycznie najniższych poziomach, cieszą się one coraz większą popularnością wśród inwestorów indywidualnych. Decydują się na nie także przedsiębiorstwa szukające alternatywy dla lokat.

Rezerwy na naprawy gwarancyjne

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone w celu pokrycia napraw gwarancyjnych ujmowane są w bilansie spółki jako rezerwy na zobowiązania. Związane są one ze sprzedażą produktów lub towarów, zwiększają one zatem koszty sprzedaży.

Umorzenie pożyczki z ZFŚS dla pracownika

Udzielanie pożyczek z ZFŚS jest częstą praktyką stosowaną przez pracodawców, najczęściej na cele mieszkaniowe swoich pracowników. Należy pamiętać, aby każdorazowo brać pod uwagę kryterium socjalne, czyli pracodawca powinien kierować się sytuacją życiową, materialną i rodzinną pracownika, a wręcz od tego uzależnić jej przyznanie, oprocentowanie czy umorzenie.