Sporządzając rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, wychodzi się od zysku netto, który następnie koryguje się o zdarzenia niepowodujące zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz o wyniki pozostałych działalności, a także części pieniężne wyniku, które kwalifikuje się odpowiednio do działalności inwestycyjnej lub finansowej. Korekty te mają za zadanie doprowadzenie wyniku netto jednostki do jego prezentacji w ujęciu kasowym.