Anna Ceglarek

Czy produkcji w toku można nie wyceniać

Niezakończone wyroby wykazuje się na dzień bilansowy w rzeczywistym koszcie wytworzenia. Przyjęcie do tego celu tylko wybranych kategorii kosztów bądź odstąpienie od wyceny jest możliwe, ale wyłącznie na warunkach określonych w przepisach.

Termin zakończenia inwentaryzacji mija 15 stycznia

Termin spisu uważa się za zachowany, jeśli procedura rozpocznie się nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończy 15 stycznia następnego roku.

Zatwierdzone sprawozdanie nie podlega korektom

Jeżeli wykryty istotny błąd dotyczy roku, za który sprawozdanie finansowe zostało już zaakceptowane, to księgowania niwelujące tę nieprawidłowość ujmuje się w księgach tego roku, w którym została ujawniona.

Co wykazać w innych korektach z działalności operacyjnej

Jakie operacje należy ująć w pozycji „Inne korekty" w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią?

Są dwie metody wyceny nieruchomości inwestycyjnych

Budynek na wynajem wpisuje się w księgach w cenie nabycia. Na dzień bilansowy można wykazać jego wartość rynkową bądź pomniejszoną o amortyzację i odpisy aktualizujące. Decyzja w tym zakresie powinna być ujęta w polityce rachunkowości.

Czy trzeba zawiadomić biegłego o terminie inwentaryzacji

Jeśli audytor nie zostanie powiadomiony o inwentaryzacji i nie weźmie w niej udziału, to może się okazać, że nie będzie miał wystarczającej wiedzy, aby móc wyrazić opinię na temat poprawności badanego sprawozdania finansowego.

Przeterminowane zobowiązania w księgach podatkowych

Jeśli wierzyciel upomniał się o dodatkowe opłaty za opóźnienie w spłacie faktury, to trzeba je wykazać w księgach. Dłużnik sam nalicza odsetki tylko wtedy, gdy uzna, że są to istotne wartości.

Postępowanie w sądzie, rezerwa w księgach

Spółka musi ująć w ewidencji rezerwę na skutki sprawy wytoczonej jej przez kontrahenta, jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że przegra i będzie musiała zapłacić dochodzoną przez niego kwotę.

Dotacja nie wpływa na wartość początkową środka trwałego

Kwotę dofinansowania pozyskanego na zakup lub wytworzenie składnika majątku wykazuje się jako przychód do rozliczenia w czasie. Odpisuje się go stopniowo, równolegle do księgowanych odpisów amortyzacyjnych.

Podróż służbowa: koszty delegacji w dwóch walutach

Przeliczanie wyrażonych w euro czy dolarach wydatków związanych z wyjazdami służbowymi w rachunku podatkowym zazwyczaj nie stanowi problemu. Wątpliwości powodują wynikające z tych kalkulacji różnice kursowe.