- Czy na dokumencie księgowym – „nocie", którą wystawimy, aby otrzymać bonus pośredni, mogę w treści uwzględnić VAT? – pyta czytelniczka.

Nie zawsze rabaty przyznawane są bezpośrednim nabywcom towarów i usług. Zdarza się, że uzyskują je dalsi nabywcy. Są to tzw. rabaty pośrednie (zwane również bonusami pośrednimi). Ich udzielanie jest szczególnym rodzajem sprzedaży premiowej (szczególnym, gdyż jest to sprzedaż premiowa organizowana przez podmiot inny niż sprzedawca).

Przyjmuje się, że przyznawane rabaty pośrednie obniżają podstawę opodatkowania oraz – jeżeli wystąpił - podatek należny podatników przyznających te rabaty (zob. przykładowo wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 października 1996 r. w sprawie C-317/94 czy z 15 października 2002 r. w sprawie C-427/98) bez konieczności wystawiania faktury korygującej (zob. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 stycznia 2009 r., I FSK 1653/07).

Przyjmuje się jednocześnie, że mimo braku faktury korygującej podatnicy otrzymujący rabaty pośrednie obowiązani są do obniżania kwot odliczonego podatku. W szczególności, stanowisko takie zajmują organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 17 czerwca 2013 r. (IBPP1/443-218/13/ES), interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 18 września 2013 r. (IPTPP2/ 443-461/13-4/JS) czy interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 18 maja 2015 r. (IPPP1/4512-260/15-2/AS). Jak czytamy w ostatnim z wymienionych pism: „z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że rabat pośredni udzielony Wnioskodawcy zostanie udokumentowany notą księgową wystawioną przez Producenta. Wysokość obrotów uprawniających do otrzymania rabatu ustalona jest przez Wnioskodawcę i Producenta na podstawie wartości zakupów produktów dokonanych w hurtowniach współpracujących z Producentem. W konsekwencji Producent będzie posiadał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, i tym samym Wnioskodawca, otrzymując od Producenta notę dokumentującą wartość udzielonego rabatu winien obniżyć swój podatek VAT naliczony o kwoty VAT wynikające z otrzymanej noty księgowej".

Nie stoi to na przeszkodzie, aby podatnicy otrzymujący rabaty pośrednie wystawiali na tę okoliczność stosowne dokumenty księgowe, np. noty księgowe. Dokumenty takie mogą mieć dowolną treść, gdyż przepisy nie określają ich wymaganej treści. W konsekwencji, nie ma przeszkód, aby w treści dokumentu wystawianego w związku z przyznaniem danemu podatnikowi rabatu pośredniego został uwzględniony VAT.

Autor jest doradcą podatkowym

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl