Od 1 października 2011 r. rektor będzie mógł przyznać stypendium dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne. Na danym kierunku może je uzyskać maksymalnie 10 proc. studentów. Takie zmiany wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Łącznie czy oddzielnie

W regulaminach musimy zatem uwzględnić parytet, tzn. określić procent poszczególnych rodzajów stypendystów – uważa Magdalena Skopiec z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. – Gdyby to były stypendia tylko za średnią i sukcesy sportowe, nie byłoby kłopotu. Uczelnie na podstawie dotychczas przyznawanych świadczeń mogłyby oszacować proporcje. Obecnie jednak nie ma stypendiów za osiągnięcia naukowe i artystyczne. W efekcie nie wiadomo, jaki odsetek studentów może je otrzymać.

Uniwersytet Jagielloński zamierza oddzielnie punktować średnią, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. – Stypendium otrzymają osoby, które łącznie uzyskają najwięcej punktów i zmieszczą się w 10-proc. limicie – wyjaśnia Jakub Jasiński, przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Przemysław Rachowiak, pełnomocnik rektora ds. pomocy materialnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uważa, że nie można łączyć wszystkich kryteriów. – Jeśli ktoś je spełnia, może otrzymać wyższą pomoc. Nie można jednak jej odmówić tym, którzy mają wysoką średnią, bo 10-proc. limit wyczerpali uzdolnieni sportowcy i artyści – argumentuje. Ponadto system, który proponuje UJ, może pozbawić pomocy studentów studiów niestacjonarnych, którzy zwykle mogą się wykazać tylko średnią.

Kłopotliwe kryteria

Trudności stwarza też opracowanie kryteriów pozwalających ocenić wagę osiągnięć, zwłaszcza naukowych i artystycznych. – Trudno bowiem porównać średnią ocen z występami na międzynarodowym turnieju tańca towarzyskiego – mówi Piotr Muller z Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Nowe przepisy znacznie zwiększą obciążenie pracą komisji stypendialnych.

Aby otrzymać stypendium rektora, student musi złożyć wniosek albo do rektora, albo do odwoławczej komisji stypendialnej.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

– W odpowiedzi na każdy będziemy musieli wydać decyzję administracyjną – mówi Jakub Jasiński. Oznacza to konieczność przeanalizowania i porównania wszystkich osiągnięć oraz zdecydowania, które i dlaczego kwalifikują się do nagrody, a które nie. Do tej pory uczelnie wydawały zwykle tylko decyzje pozytywne. Po zmianach może też wzrosnąć liczba skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych. Jasiński uważa, że studenci będą mogli kwestionować zmianę przepisów w trakcie roku akademickiego, a także kryteria oceniania ich wniosków.

Brak vacatio legis

Przemysław Rachowiak jest zdania, że nowe przepisy o stypendiach rektora powinny obowiązywać od 1 października 2012 r. Dzięki temu uczelnie miałyby rok na przygotowanie dobrych regulaminów.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki j.ojczyk@rp.pl

Zmiany ważne dla studentów

- Po wakacjach nie będą już przyznawane stypendia naukowe.

- Rektor będzie przyznawał stypendia dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

- Na początku roku akademickiego 2011/2012 rektorzy przyznają stypendia za sukcesy z roku 2010/2011.

- Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, w tym kryteria, rektor w porozumieniu z samorządem studenckim określi w regulaminie przyznawania pomocy materialnej.

- Na każdym kierunku stypendia będzie mogło pobierać tylko 10 proc. studentów.

- Fundusze na stypendia rektora mogą stanowić nie więcej niż 40 proc. środków przeznaczonych na wszystkie stypendia.

Czytaj też: