Ile państwo dopłaci firmie za praktyczną naukę zawodu

Opiekun praktyk w technikum zwolniony częściowo bądź całkowicie z wykonywania swoich podstawowych obowiązków w pracy może liczyć na wynagrodzenie miesięczne obliczone jak za urlop wypoczynkowy.

Publikacja: 08.12.2014 17:00

Ile państwo dopłaci firmie za praktyczną naukę zawodu

Foto: Dziennik Wschodni/Fotorzepa, Karol Zienkiewicz

Trwa "Rok Szkoły Zawodowców". Z tej okazji Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina że pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu - na podstawie umowy zawartej ze szkołą - przysługuje refundacja ponoszonych kosztów.

Zasady tej refundacji określa art. 70a ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. Natomiast pracodawcy, którzy prowadzą praktyczną naukę zawodu młodocianych pracowników - na podstawie umowy o pracę - otrzymują dofinansowanie ponoszonych kosztów na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Wg § 9 ust 1 rozporządzenia z 15 grudnia 2010 r . w sprawie praktycznej nauki zawodu (rozporządzenie o pnz, Dz. U. Nr 244, poz. 1626), organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. Pieniądze przeznaczane są na:

- refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu (pracownicy, dla których opieka nad uczniami stanowi podstawowe zajęcie), prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami – do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.416, j.t.) - 1 802,00 zł;

- refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidulane gospodarstwa rolne, dla których opieka nad uczniami stanowi dodatkowe zajęcie), prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami – w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dodatek szkoleniowy ustala i wypłaca pracodawca - 400,44 zł;

- refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym – do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia - 800,87 zł;

- refundowanie pracodawcom diety (zapewnienie uczniom odbywającym pnz na statkach morskich i śródlądowych dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem) i świadczeń (zapewnienie uczniom odbywającym pnz na statkach morskich i śródlądowych, wyokrętowanych ze statku za granicą wskutek wypadku lub choroby, świadczenia na zasadach określonych dla załóg tych statków) - dieta uzgodniona z armatorem statku.

Opiekunowi praktyk, który został częściowo bądź całkowicie zwolniony z wykonywania swoich podstawowych obowiązków w pracy. Za czas częściowego lub całkowitego zwolnienia od świadczenia pracy opiekunowi praktyk zawodowych przysługuje wynagrodzenie miesięczne obliczone jak za urlop wypoczynkowy.

W przypadku, gdy opiekun praktyk zawodowych nie został zwolniony od świadczenia pracy, pracodawca ustala i wypłaca opiekunowi praktyk zawodowych dodatek szkoleniowy w wysokości nie niższej niż 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 400,44 zł.

Pracodawca, który przyjmie młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu otrzyma dofinansowanie na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty § 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

- w przypadku nauki zawodu - 8 081, 00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 3 lata (36 miesięcy);

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Państwo zrefunduje także wynagrodzenia, które zgodnie z rozporządzeniem przysługuje  młodocianemu w okresie nauki zawodu.  Jest ono obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:

- w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4 proc.

- w drugim roku nauki - nie mniej niż 5 proc.

- w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację ich wynagrodzeń oraz płaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca opłaca część składki na ubezpieczenia rentowe (6,5 proc.), emerytalne (9,76 proc.) oraz wypadkowe (od 0,67 proc. do 3,86 proc.). Wynagrodzenie młodocianego jest zaś obniżane o część składki na ubezpieczenia rentowe, emerytalne i ubezpieczenie chorobowe.

Trwa "Rok Szkoły Zawodowców". Z tej okazji Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina że pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu - na podstawie umowy zawartej ze szkołą - przysługuje refundacja ponoszonych kosztów.

Zasady tej refundacji określa art. 70a ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. Natomiast pracodawcy, którzy prowadzą praktyczną naukę zawodu młodocianych pracowników - na podstawie umowy o pracę - otrzymują dofinansowanie ponoszonych kosztów na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Pozostało 88% artykułu
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona