Zezwolenie na przewóz osób: jakie wymogi trzeba spełnić, żeby kierować taksówką

Przewóz osób taksówką wymaga licencji udzielonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Rada gminy liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców może wprowadzić obowiązek ukończenia szkolenia potwierdzającego znajomość topografii.

Aktualizacja: 12.12.2014 09:08 Publikacja: 12.12.2014 06:30

Zezwolenie na przewóz osób: jakie wymogi trzeba spełnić, żeby kierować taksówką

Foto: www.sxc.hu

Wymagania związane z podjęciem i wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką określa ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.). Przewidziano w niej, że taka działalność wymaga uzyskania licencji wydanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Licencji udziela się na wniosek przedsiębiorcy, czyli podmiotu, który uzyskał wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ze wskazaniem jako przedmiotu działalności – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) – kodu 4932Z (działalność taksówek osobowych).

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o licencję

Licencję może uzyskać tylko przedsiębiorca:

Konieczność spełnienia tych przesłanek określa się jako wymóg dobrej reputacji. W przypadku osoby prawnej powyższe ograniczenia dotyczą członków jej organu zarządzającego, a w odniesieniu do spółki jawnej lub komandytowej – osób zarządzających tą spółką.

Ustal, na jakim obszarze chcesz wykonywać działalność

Licencja jest udzielana na obszar obejmujący: gminę, gminy sąsiadujące – po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia (w takim przypadku licencję wydaje wójt właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy) bądź miasto stołeczne Warszawę. Po uzyskaniu licencji przedsiębiorca będzie mógł wykonywać przewozy także z obszaru wskazanego w licencji poza ten obszar. Świadczenie usług przewozowych poza obszarem określonym w licencji będzie mogło jednak polegać tylko na wykonywaniu przewozu w drodze powrotnej lub w razie złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru (art. 6 ust. 5 u.t.d.).

2 lata to minimalny okres, na jaki można udzielić licencji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28 kwietnia 2014 r. (sygn. VI SA/Wa 2946/13) wyjaśnił, że taka regulacja oznacza, iż ustawodawca dopuścił przewóz z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, a następnie:

Podczas realizacji przewozu kierowca taksówki powinien mieć przy sobie i okazać licencję (art. 87 ust. 4 u.t.d.). Wykonywanie transportu bez wymaganej licencji podlega karze pieniężnej w wysokości 8 tys. zł.

Przykład:

Przedsiębiorca chce ubiegać się o licencję na przewozy taksówką na terenie gminy A. W tej sytuacji będzie mógł przyjąć zamówienie na przewiezienie klienta z gminy A np. do gminy B. Gdy zaś znajdzie się w związku z tym w gminie B, będzie mógł wrócić na obszar gminy A (sam, z pasażerem, którego przywiózł do gminy B, bądź z innym pasażerem) albo zrealizować kolejny przewóz rozpoczynający się w gminie B i dopiero po jego wykonaniu wrócić do gminy A. Natomiast wykonywanie przez niego innych przewozów rozpoczynających się poza gminą A oznaczałoby realizowanie ich bez licencji. W takim przypadku przedsiębiorcy groziłaby kara pieniężna w wysokości 8 tys. zł.

50 lat to maksymalny okres, na jaki można udzielić licencji

Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż dwa lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy (art. 5b ust. 3 u.t.d.).

Uzyskaj tytuł prawny do samochodu

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie licencji musi posiadać tytuł prawny do dysponowania samochodem lub samochodami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi będzie wykonywać transport. Wykaz takich pojazdów, ze wskazaniem ich: marki, typu, rodzaju/przeznaczenia, numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz przysługującego do nich tytułu prawnego trzeba dołączyć do wniosku o wydanie licencji. Licencja zostanie udzielona na określony pojazd.

W rozporządzeniu ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, określającym m.in. dodatkowe wymagania dla taksówek, przewidziano, że taksówki muszą być wyposażone w:

Trzeba także pamiętać, że zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe rada gminy może wprowadzić obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek. Takie dodatkowe oznaczenia mogą dotyczyć np. numerów taksówek.

Rada gminy może ustalać ceny za przewozy taksówkami na terenie gminy oraz określa strefy cen (stawki taryfowe). Mają one charakter cen i stawek maksymalnych (art. 11b i art. 11c u.t.d.).

Pamiętaj o wymaganiach dotyczących kierowców

Przedsiębiorca, który będzie osobiście wykonywać przewozy taksówką oraz zatrudnieni przez niego kierowcy:

W art. 6 ust. 3a u.t.d. przewidziano, że rada gminy liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców może wprowadzić, w drodze uchwały, obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub zatrudnionego przez niego kierowcę. W takim przypadku przedsiębiorca lub zatrudniony przez niego kierowca będzie musiał dodatkowo posiadać zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia.

Wprowadzając wskazany wyżej obowiązek, rada gminy określa, w drodze uchwały, m.in. częstotliwość egzaminów (nie rzadziej niż raz w roku), program szkolenia – w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin, a także wysokość opłat za szkolenie i egzamin, z tym że łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć 20 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu. Przykładowo: przeciętne wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 3 650,06 zł, a 20 proc. tej kwoty to 730,01 zł.

Przykład

W uchwale nr LXXVIII/1633/13 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego (DzUrz Woj. Łódzkiego z 2014 r., poz. 202) przewidziano, że takie egzaminy będą odbywać się raz w miesiącu. Zakres wiedzy wymagany na egzaminie obejmuje znajomość:

Opłatę za egzamin ustalono w wysokości 280 zł od osoby, a łączna opłata za uczestnictwo w szkoleniu i egzamin nie może przekroczyć 20 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu.

Złóż wniosek i uzyskaj licencję

Zgodnie z art. 8 u.t.d. wniosek o udzielenie licencji na przewozy taksówką powinien zawierać:

Do wniosku przedsiębiorca musi dołączyć:

oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą o spełnieniu wymogu dobrej reputacji określonego w u.t.d.,

W oświadczeniach wnioskodawca powinien zawrzeć klauzulę stwierdzającą, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przepisach nie określono wzoru wniosku o licencję i dołączanych do niego oświadczeń, ale takie wzory są z reguły dostępne na stronach internetowych urzędów gminy (por. np. http://bip.poznan.pl).

Wysokość opłaty za wydanie licencji wynika z rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Zależy ona od obszaru i okresu ważności licencji w latach. Jeżeli licencja będzie obejmować tylko obszar jednej gminy i zostanie udzielona na okres od 2 do 15 lat, to opłata od każdego pojazdu wyniesie 200 zł. Przy okresie udzielenia licencji powyżej 15 do 30 lat kwota opłaty wrośnie do 250 zł, a przy okresie powyżej 30 do 50 lat – do 300 zł. Opłaty za udzielenie licencji na terenie Warszawy są wyższe i wynoszą odpowiednio: 320, 380 lub 450 zł.

Udzielenie lub odmowa udzielenia licencji następuje w formie decyzji administracyjnej. W licencji zostaną podane: imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy, jego adres i NIP, obszar prowadzenia przewozów, numer rejestracyjny pojazdu i termin ważności licencji.

podstawa prawna: art. 5b, art. 6, art. 7 ust. 4 pkt 3, art. 8, art. 11b–11c, art. 87 ust. 4, lp. 1.1 załącznika nr 3 do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1414 ze zm.)

podstawa prawna: art. 15 ust. 7 ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1173 ze zm)

Wymagania związane z podjęciem i wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką określa ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.). Przewidziano w niej, że taka działalność wymaga uzyskania licencji wydanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Licencji udziela się na wniosek przedsiębiorcy, czyli podmiotu, który uzyskał wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ze wskazaniem jako przedmiotu działalności – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) – kodu 4932Z (działalność taksówek osobowych).

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona