Ulga we wpłatach na PFRON: warto sprawdzić kontrahenta

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien się upewnić, że firma, od której chce kupić usługę, ma uprawnienia do udzielenia takiej ulgi.

Publikacja: 20.04.2017 06:40

Ulga we wpłatach na PFRON: warto sprawdzić kontrahenta

Foto: Fotolia.com

Kto obecnie może wystawiać informacje o uldze we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Warunki, na jakich może zostać udzielona ulga z tytułu wpłat na PFRON określa art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2046 ze zm.). Od 1 lipca 2016 r. przepis ten uległ zmianie. Obecnie wpłata na Fundusz ulega obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub

2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo albo osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – w wysokości co najmniej 30 proc.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest:

1. udokumentowanie zakupu fakturą,

2. uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu,

3. udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup – od 1 lipca 2016 r. informacja musi być sporządzona na formularzu INF-u.

W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług, w stosunku do której podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Obniżenie przysługuje do wysokości 50 proc. wpłaty na Fundusz, do której zobowiązany jest pracodawca w danym miesiącu. Pozostałą kwotę niewykorzystanej ulgi nabywca może uwzględnić w kolejnych miesiącach, jednak przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Czy jest możliwość zabezpieczenia się i sprawdzenia firmy biorącej udział w przetargu, że dając nam ofertę jest uprawniona do wystawienia na ulgi? Jeśli okaże się, że nie spełnia warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 zapłaci karę, a my – jako kupujący – będziemy musieli skorygować deklarację. Czy również wobec nas sprzedający poniesie konsekwencje niedopełnienia tego warunku?

Tak. Jest możliwość, aby zamawiający sprawdził kontrahenta w zakresie możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Mogą Państwo wskazać, aby jednym z dokumentów dołączonych do oferty była tzw. informacja INF-1 stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (DzU poz. 938).

Pracodawca tzw. sprzedający musi ją wysyłać do PFRON co miesiąc. W poz. 17 wykazuje w niej przeciętny stan zatrudnienia pracowników ogółem w danym miesiącu, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty), ustalony odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji. Dodatkowo w poz. 18 wykazuje stan zatrudnienia w etatach pracowników niepełnosprawnych. Oprócz tego w Bloku C.3. Dane o zatrudnieniu grup osób niepełnosprawnych w stopniach w poz. od 57 do 60 wykazuje w etatach i osobach pracowników wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, tj. wykazuje osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym (umiarkowany ze schorzeniami szczególnymi).

Reasumując, jeżeli np. w poz. 17 na INF-1 pracodawca wykaże 100 etatów ogółem, to w poz. 57 i 58 (etaty) łącznie musi być wykazanych co najmniej 30 etatów pracowników w stopniu znacznym i umiarkowanym ze schorzeniami szczególnymi. Dopiero wtedy pracodawca wykaże się prawem do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, ponieważ spełni najważniejszy warunek – tzn. będzie zatrudniał na pewno co najmniej 25 etatów ogółem i osiągnie 30 proc. wskaźnik ON w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze schorzeniami szczególnymi.

Czy możemy udzielić ulgi we wpłacie na PFRON naszemu klientowi, jeżeli część usługi będzie wykonana przez inną firmę i będzie to dla naszej firmy podwykonawstwo?

Ulgi z tytułu wpłat na PFRON, o których mowa w art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji, można uzyskać tylko w przypadku zakupu własnej usługi (z wyłączeniem handlu) lub własnej produkcji sprzedającego o co najmniej 25-etatowym zatrudnieniu ogółem oraz o co najmniej 30-proc. wskaźniku zatrudnienia pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Faktura, na której wyszczególniono usługę własną i usługę pozostałą, może dokumentować zakup uprawniający do ulgi. Jednak ulga zostanie wystawiona tylko z tytułu zakupu usługi własnej uprawnionego sprzedającego i trzeba ją obliczyć bez uwzględniania przychodów z usługi pozostałej w kwotach przychodów.

Jesteśmy firmą, która ma prawo udzielać ulg we wpłatach na PFRON kontrahentom, którzy zakupili nasze usługi. Wiemy, że usługi te muszą być wykonywane przez naszych pracowników lub zleceniobiorców. Podobno jest możliwość, aby mogli je wykonywać pracownicy innych firm, których pracę by nam udostępniono. Prosimy jednak o pomoc w rozwinięciu i wytłumaczeniu tej możliwości. Czy chodzi tu o leasing pracowniczy, zatrudnianie poprzez agencję pracy tymczasowej, czy o inną formę pracy pracowników innych firm? Czy w przypadku, gdyby naszą usługę wykonywali pracownicy innych firm, to będzie to miało wpływ na nasz wskaźnik zatrudnienia? Czy musimy tych pracowników dodać do stanu naszych pracowników?

Zgodnie z art. 22 ustawy o rehabilitacji, wpłata na Fundusz ulega obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub

2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – w wysokości co najmniej 30 proc.

W związku z powyższym usługa lub produkcja muszą być wykonywane przez tych pracodawców, a nie mogą być zlecane np. innym firmom. Oczywiście pracodawca może wykonywać usługę lub produkcję swoimi pracownikami, może też mieć zawarte umowy zlecenia z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ma także prawo wynajmować do wykonania usługi lub produkcji osoby wynajęte z agencji pracy tymczasowej itp. Jednak te osoby muszą świadczyć pracę dla niego jako sprzedającego. Gdyby sprzedający zlecił np. część usługi do wykonania innej firmie, byłoby to podwykonawstwo. Do tej części nie przysługiwałaby więc ulga i tej części pracodawca nie mógłby wliczyć do swoich przychodów z usług lub produkcji własnej.

Odnośnie wskaźników wykazywanych na INF-1 w szczególności w części C1 czy INF-U w poz. 36 i 37 lub wyliczając poz. 35 na INF-U, tzw. sprzedający bierze pod uwagę tylko i wyłącznie swoich pracowników, którzy mają umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę. Nie wolno mu doliczać osób z umów zleceń czy wynajętych np. z agencji pracy tymczasowej.

Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Kto obecnie może wystawiać informacje o uldze we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Warunki, na jakich może zostać udzielona ulga z tytułu wpłat na PFRON określa art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2046 ze zm.). Od 1 lipca 2016 r. przepis ten uległ zmianie. Obecnie wpłata na Fundusz ulega obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Muzyk grupy Kult zatrzymany. W tle sfingowana śmierć w USA i wielkie pieniądze
Praca, Emerytury i renty
Od dziś wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty brutto i na rękę [tabela]
Prawo dla Ciebie
Choroba Ziobry przeszkodą w stawieniu się przed komisją. Adwokat wyjaśnia
Edukacja i wychowanie
Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Praca, Emerytury i renty
Renta alkoholowa w górę. Kto może na nią liczyć i ile dostanie od 1 marca
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy o patchworkowej rodzinie: pieniądze na dziecko bez zgody żony