29 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie regulujące m.in. wydawanie zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zastąpiło ono rozporządzenie z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Nie zmienia ono warunków wydawania takich zezwoleń, natomiast reguluje pewne kwestie formalne. Dostrzegalną zmianą jest ograniczenie konieczności przedstawiania oryginałów dokumentów w takich postępowaniach. Postępowania rozpoczęte i nie zakończone przed 29 lipca prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów.