W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w Wykazie prac Prezydium RM opublikowano właśnie projekt rozporządzenia premiera, zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Minister spraw wewnętrznych i administracji proponuje w nim nowy wzór formularza mandatu karnego – bez liczby tzw. punktów karnych.

Projektowane rozporządzenie przewiduje określenie nowego wzoru formularza druku mandatu karnego w związku z wejściem w życie ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz zmiany kodeksu wykroczeń z 1971 r. w obszarze wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Projektowana nowela rozporządzenia prezesa RM w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego ma charakter porządkujący.

1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2021 r. – Prawo o ruchu drogowym. Obecnie obowiązujący wzór formularza wykorzystywany do nakładania mandatów karnych nie zawiera nowych podstaw prawnych.

Zachodzi potrzeba nadania nowego brzmienia załącznikowi do rozporządzenia określającemu wzór formularza mandatu karnego. Ponadto, od 17 września 2022 r. wchodzą w życie nowe zasady prowadzenia przez policję ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

W ocenie projektodawcy, ze względu na wprowadzenie szeregu formalnych i technicznych rozwiązań ułatwiających zainteresowanym kierowcom dostęp do informacji o popełnionych przez nich naruszeniach, aktualnie nie ma uzasadnienia utrzymywania obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Proponuje się zatem rezygnację z obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

Efekt drakońskich mandatów dla kierowców znika. Są alarmujące dane