Rząd przyjął zmiany w ustawie o drogach publicznych. Autorem projektu jest minister infrastruktury.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Chodzi o zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń podczas wypadków.

Czytaj więcej

Za cofanie licznika sądy każą płacić

Nowe przepisy, oprócz dotychczasowych dróg zlokalizowanych w transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T), obejmą także: autostrady, drogi krajowe lub niektóre ich odcinki oraz drogi wojewódzkie.

Wprowadzona zostanie procedura przeprowadzania co pięć lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków. Chodzi także o ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującą całą sieć, której skutkiem będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pojawi się także obowiązek przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu