Projekt  ustawy o dodatku węglowym pojawił się w  wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Organem odpowiedzialnym za przygotowanie przepisów jest Minister Klimatu i Środowiska. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został wyznaczony na III kwartał 2022 r. Jak podaje RMF FM, jeszcze dziś  rząd zaproponuje unieważnienie obowiązującej od tygodnia ustawy o tonie węgla za 996 zł, a do parlamentu projekt ustawy o jednorazowym dodatku węglowym.

- Projektowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału - argumentuje rząd.

Projekt będzie  wprowadzał jednorazowy dodatek węglowy  w wysokości 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego ma być uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przypomnijmy, że takiego zgłoszenia trzeba było dokonać do końca czerwca 2022 pod groźbą grzywny.

Dodatek węglowy wynosi 3 tys. złotych i ma być przyznawany jednorazowo. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Czytaj więcej

Rząd zapowiada nowe rekompensaty węglowe w wysokości 3 tys. zł

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku upłynie 30 listopada 2022 r. Rozpatrzą je gminy, które będą miały maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.

Rząd podkreśla, że dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej. Jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego obywatele będą składać pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ma to zapobiec próbom wyłudzenia świadczenia.

- Z uwagi na fakt, że dodatek węglowym ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cel, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw, projekt przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu - czytamy w opisie projektu.