Rodzic ucznia może złożyć wniosek o 300 zł z programu „Dobry start". Kwota ta przysługuje niezależnie od dochodu raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Niepełnosprawni uczniowie otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia. Wniosek o to wsparcie może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny (czyli osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie).

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każde z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy, czyli po 150 zł.

Czytaj także:

Wszystko o nowym roku szkolnym: egzaminy, szczepienia i 300+

Od tego roku świadczenie „Dobry start" przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie będzie więc można złożyć wniosku w miejskim ośrodku pomocy społecznej czy centrum świadczeń. Wnioski można składać wyłącznie online do 30 listopada przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Pieniądze wpłyną na wskazany rachunek bankowy.

Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Rodziny z niższym dochodem mogą liczyć także na 100 zł dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Aby otrzymać sam zasiłek (w zależności od wieku dziecka – 95 zł, 124 zł lub 135 zł miesięcznie), rodzina musi spełnić kryterium dochodowe – świadczenie przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kryterium wynosi 764 zł. Przy ustalaniu prawa do zasiłku obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że każdą złotówkę ponad ustalone kryterium dochodowe odlicza się od należnego świadczenia.

Część rodzin może także uzyskać dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Wynosi on 113 zł miesięcznie na dziecko przeprowadzające się do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której spełniany jest obowiązek szkolny, lub 69 zł dla dziecka dojeżdżającego do placówki. Dodatek przysługuje przez dziesięć miesięcy – od września do czerwca.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowie mogą też liczyć na stypendium szkolne. O taką pomoc trzeba wnieść do 15 września w ośrodku pomocy społecznej. Jej wysokość jest uzależniona od sytuacji materialnej rodziny. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Otrzyma je dziecko znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w jego rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Szczegółowe zasady jego przyznawania ustala rada gminy w regulaminie. Stypendium ma być przeznaczone na konkretne potrzeby edukacyjne ucznia. Rodzice uczniów szkół podstawowych, tak jak w poprzednich latach, nie muszą płacić za podręczniki i ćwiczenia.