16 października wejdą w życie długo oczekiwane przepisy wykonawcze do ustawy o świadczeniach rodzinnych zawierające wzór zaświadczenia lekarskiego, jakie będzie potrzebne do otrzymania becikowego. Właśnie zostało opublikowane [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A34425061741758F8D8D49E09B207713?id=327423]rozporządzenie ministra zdrowia z 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (DzU nr 163, poz. 1305)[/link].

Po nowelizacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0BE6C1554C6D9099FFF92BE132EBE19A?id=182545]ustawy o świadczeniach rodzinnych[/link] ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C885E4EC6505BA88EBBC3B38DE4BA0D5?id=294736]ustawą z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz innych ustaw, DzU nr 237, poz. 1654[/link]), warunkiem otrzymania becikowego (zarówno jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jak i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka) będzie pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży aż do porodu. Tę okoliczność zainteresowane będą potwierdzać zaświadczeniem od lekarza. Z dostarczania go będą zwolnieni tylko opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, np. przysposabiający.

Chodziło o to, aby zmobilizować panie do dbania o zdrowie. Opieka medyczna nad kobietą w ciąży będzie sprawowana w formie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych lub leczenia szpitalnego. Nie trzeba więc chodzić do ginekologa, wystarczy wizyta u lekarza rodzinnego. Becikowe będzie przysługiwać, jeśli jedna z takich porad była udzielona kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Zaświadczenie zawiera tylko podstawowe dane: imię i nazwisko ciężarnej, PESEL, miejsce zamieszkania, datę rozpoznania ciąży, od kiedy pozostawała pod opieką medyczną, w jakich terminach zgłaszała się do lekarza – w kolejnych trymestrach ciąży.

Obowiązek potwierdzania opieki medycznej będzie stosowany od 1 listopada 2009 r. – zgodnie z art. 18 ustawy z 6 grudnia 2008 r. Niestety, zabrakło przepisów przejściowych, które regulowałyby sytuację kobiet, które były w dziesiątym tygodniu ciąży przed tą datą. Skoro jednak ustawa wymaga pozostawania pod opieką lekarską od 1 listopada, to wypłacający świadczenia rodzinne nie powinni żądać przedstawienia dokumentów poświadczających odwiedzanie lekarzy przed tą datą.