Osoby, których dochód obniżył się ze względu na Covid-19, będą mogły to uwzględnić przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, starając się o wsparcie na nadchodzący okres zasiłkowy (2020/2021). Takie zmiany wprowadza wchodząca właśnie w życie nowelizacja ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Zdaniem Ministerstwa Rodziny to niezbędne, bo prawo do świadczeń będzie ustalane na podstawie dochodu z 2020 r., tj. z roku, w którym rozpoczęła się pandemia.

Czytaj też: Alimenty z Funduszu: rząd chce zmienić zasady wypłat. Chodzi o kryterium dochodowe

Dochód tracą przedsiębiorcy

– W trwającym okresie świadczeniowym także jest to możliwe. Po prostu wydłużono możliwość wykazania utraty dochodu ze względu na pandemię. Z rozwiązania korzystają najczęściej przedsiębiorcy, bo głównie oni odczuli skutki kryzysu – wyjaśnia Edyta Ciesielska, kierownik działu świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. I dodaje, że osoby, które utraciły zatrudnienie, mogą wykazać utratę dochodu na dotychczasowych zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Jako dochód utracony nowela wymienia też utratę dodatku solidarnościowego. Może on też stanowić dochód uzyskany. To wynoszące 1400 zł świadczenie, wypłacane maksymalnie przez trzy miesiące tym, którzy stracili pracę w związku z pandemią.

Zgodnie z nowelizacją gminy same uzyskają dane podatkowe niezbędne do ustalenia dochodu z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

– Do tej pory osoby rozliczające się na kartę podatkową lub ryczałtem musiały przynieść zaświadczenie z urzędu skarbowego. Z udogodnień korzystają już pozostali podatnicy, którzy tylko po utracie lub uzyskaniu dochodu muszą go udokumentować, przedkładając zaświadczenie lub (samozatrudnieni) oświadczenie – wyjaśnia Edyta Ciesielska.

Zgodnie z prawem do obliczania dochodu rodziny brany jest ten z poprzedniego roku. Jeśli jednak w dniu ustalania prawa do świadczenia jest on nieaktualny, bo sytuacja rodziny się pogorszyła, to w przypadkach określonych w ustawie dochodu utraconego nie bierze się pod uwagę. Jeśli zaś sytuacja materialna poprawiła się, dochód z poprzedniego roku powiększa się o uzyskany.

Na podstawie wchodzącej w życie nowelizacji gminy mają też otrzymać możliwość zweryfikowania drogą elektroniczną, czy osoba wnioskująca lub uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego nie pobiera jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego przyznanego przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS). Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wykluczone jest łączenie tych dwóch form wsparcia. Głównymi odbiorcami dodatku pielęgnacyjnego są jednak osoby, które skończyły 75 lat. Są schorowane, często niesamodzielne i nieświadome konsekwencji jednoczesnego pobierania zasiłku i dodatku. W takiej sytuacji gmina dochodzi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, czasami nawet za kilka lat wstecz.

Waloryzacja

Nowelizacja przewiduje też wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota ta będzie co trzy lata zwiększana o wskaźnik waloryzacji, zależny od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.

Podstawa prawna: nowelizacja z 24 czerwca 2021 r. (DzU z 28 czerwca 2021 r., poz. 1162)