W sumie 12 tys. zł rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie mógł otrzymać rodzic na dziecko między 12. a 36. miesiącem życia. Będzie wypłacany co miesiąc po 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Tylko rodzice żyjący w związku małżeńskim będą mieli wybór – 500 zł wypłacane przez 24 miesiące lub 1 tys. zł przez 12 miesięcy. Gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, będą oni otrzymywać po połowie świadczenia. Tak wynika z projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Czytaj także: Rodzinny kapitał opiekuńczy: 12 tys. zł dyskryminuje część dzieci

Kapitał ma wypełnić lukę między zakończeniem urlopu macierzyńskiego a objęciem dziecka edukacją przedszkolną. Ma wesprzeć finansowo rodziców w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem. Ale kapitał będzie mógł być wypłacany także na starsze dzieci. Osobom, które wystąpiły do sądu z wnioskiem o przysposobienie, pieniądze będą przysługiwały po upływie 12 miesięcy od przyjęcia dziecka. Mają być wypłacane przez 24 miesiące, nie dłużej jednak niż do siódmych urodzin dziecka albo do ukończenia dziesiątego roku życia dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie to będzie nieopodatkowane i niewliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.