Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Mogą ją dostać także uprawnieni członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Prawo do renty przysługuje m.in. wdowie lub wdowcowi.

Ale pod pewnymi warunkami. Uprawnienia do renty zyskują osoby, które osiągnęły w chwili śmierci małżonka 50 lat albo są niezdolne do pracy. Dotyczy to także tych, którzy wychowują co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo uprawnionego do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Jeśli dziecko, wnuk lub rodzeństwo nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli się uczy w szkole – 18 lat.

Prawo do renty przysługuje też wdowom lub wdowcom, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy lub samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa (wdowiec), która ma skończone 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób dzieci.

Istnieje też możliwość otrzymania renty rodzinnej pomimo niespełniania niezbędnych warunków. [b]Wdowa (wdowiec) może otrzymać rentę rodzinną po zmarłym mężu (żonie), jeśli znalazła się w ciężkiej sytuacji materialnej[/b].

Kiedy mamy do czynienia z ciężką sytuacją materialną?

Gdy brak jest niezbędnych źródeł utrzymania. Brana jest pod uwagę sytuacja żony lub w dniu składania wniosku o przyznanie renty rodzinnej. Przyznana przez ZUS renta ma charakter okresowy. Przysługuje przez rok od dnia zgonu męża lub żony.

Wdowa (wdowiec) może też dostać okresową szkoleniową rentę rodzinną. Ma do niej prawo, gdy nie mając niezbędnych środków na utrzymanie po śmierci męża (żony), będzie uczestniczyć w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej. Może pobierać taką rentę szkoleniową przez okres uczestniczenia w szkoleniu, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od chwili śmierci męża.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

[ramka][b]Ważne [/b]

Jeśli nastąpi zmiana sytuacji materialnej, osoba uprawniona do okresowej renty powinna zgłosić to w ZUS. Wtedy zostanie wstrzymana wypłata świadczenia.[/ramka]