Jan O. w latach 50. w ramach służby wojskowej pracował w kopalni węgla. W tym okresie uległ wypadkowi przy pracy i doznał w związku z nim uszczerbku na zdrowiu.

Podnosząc tę okoliczność, chciał wznowić postępowanie w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie udało się to. Sprawa dotarła do Sądu Najwyższego, ale podstaw do wznowienia nie znaleziono.

[wyimek]Nowe dowody i okoliczności pozwalają ponownie ubiegać się o świadczenie[/wyimek]

Po pewnym czasie Jan O. odnalazł dokumenty, które potwierdzały, że wspomniany wypadek miał miejsce. Zgodnie z art. 114 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A56D80CF6B3291D7245E8F934ED8AAA1?id=324468]ustawy o emeryturach i rentach z FUS[/link] prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek zainteresowanego lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed jej wydaniem, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.

Ze względu na nowe dowody i okoliczności w sprawie Jan O. chciał wznowić postępowanie. ZUS uznał jednak, że dowody te już rozpoznawał.

Sąd I instancji przychylił się do stanowiska ZUS i nie znalazł podstaw do wznowienia. Sąd apelacyjny podobnie, z tym że uznał, iż w ogóle nie może być w tej sprawie wznowienia na podstwaie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, gdyż przeszkodą jest prawomocne orzeczenie dotyczące wznowienia w tej sprawie. Zgodnie zaś z art. 416 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1C4981222A982186710D9825394C2010?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego [/link]niedopuszczalne jest wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie. Skarżący dowodził, że art. 114 ustawy o emeryturach i rentach wyłącza stosowanie ogólnej normy z art. 416 § 1 k.p.c.

– Sąd apelacyjny nie poddał analizie nowych okoliczności. W tej sprawie postępowanie jest wszczynane wnioskiem do ZUS. A decyzje ZUS nie korzystają z powagi rzeczy osądzonej. W związku z tym na podstawie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS postępowanie w sprawie renty może być wielokrotnie wznawiane, gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności. Organ wydaje decyzję, którą każdorazowo można zaskarżyć do sądu. Jan O. wskazał nowe okoliczności, więc sąd nieprawidłowo uznał, że zachodzi powaga rzeczy osądzonej – mówił Marcin Arasim, adwokat z kancelarii Rak, Wierzbicki i Wspólnicy.

[b]Sąd Najwyższy (sygn. III UK 92/09)[/b] przychylił się do tej argumentacji. Uchylił wyrok sądu apelacyjnego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.

– Skarga jest oczywiście zasadna. Organ rentowy, bez względu na istnienie negatywnego orzeczenia sądu, może w razie zmiany okoliczności orzec ponownie i świadczenie przyznać, ewentualnie odmówić, jeśli okazałoby się, że jest ono mniej korzystne dla uprawnionego niż przyznane poprzednio. Wyrok sądu ubezpieczeń społecznych korzysta z powagi rzeczy osądzonej jedynie wówczas, gdy sąd przyznał nim świadczenie. Na zasadzie zachowania praw nabytych nie można go odebrać – uzasadniała Beata Gudowska, sędzia SN.

[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki[mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]