Od 1 października 2019 r. zmieniła się nie tylko wysokość stawki podatku dochodowego, ale również wysokość, ściśle z nim powiązanej, kwoty zmniejszającej podatek. Podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej na zasadach ogólnych, uprawnieni są do skorzystania z przysługującej im kwoty zmniejszającej podatek. Kwota ta umożliwia obniżenie zobowiązania wobec fiskusa poprzez pomniejszenie wyliczonego już podatku.

W celu ustalenia podstawy obliczenia podatku przy opodatkowaniu dochodów na zasadach ogólnych, wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatnika podlegają kumulacji. Wysokość stawki podatku zależy od wysokości wyliczonej podstawy opodatkowania. Od tak obliczonego podatku odejmuje się kwotę zmniejszającą podatek. W sytuacji, w której dochody podatnika nie przekraczają kwoty 85 528 zł, zastosowanie znajduje niższa stawka podatku dochodowego. Obliczony należny podatek zostaje następnie pomniejszony o kwotę zmniejszającą go. Jeżeli dochody podatnika osiągną wysokość większą niż kwota górnej granicy pierwszego progu podatkowego, to podatek wynosi 14 539 zł 76 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.