Definicja budowli i podatek od garaży: ministerstwo szykuje zmiany

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zdefiniowaniem pojęcia „budowla” na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Resort chce także doprecyzować zasady opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach wielomieszkaniowych.

Publikacja: 13.03.2024 13:47

Definicja budowli i podatek od garaży: ministerstwo szykuje zmiany

Foto: Adobe Stock

Takich informacji Ministerstwo Finansów udzieliło Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który przypomniał resortowi, że mimo wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wskazujących na pilną potrzebę autonomicznej definicji budowli, przepisów nadal nie zmieniono.  Zgodnie z zawartą w zakwestionowanym przed TK przepisie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definicją, budowla to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”. W wyroku z 4 lipca 2023 r. (sygn. SK 14/21) TK orzekł, że przepis, który ją zawiera (art. 1a ust. 1 pkt 2 Upol) utraci moc obowiązującą po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że najpóźniej w styczniu 2025 r. muszą wejść w życie nowe przepisy.

Czytaj więcej

Definicja budowli jest niezgodna z konstytucją

Mankamenty definicji w Upol przekładają się także na problemy z opodatkowaniem garaży wielostanowiskowych w budynkach wielomieszkaniowych. 18 października 2023 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK 23/19) uznał opodatkowanie garaży w budynkach wielomieszkaniowych wyższymi stawkami podatku od nieruchomości za niezgodne z konstytucją.

W wystąpieniu do ministra finansów Andrzeja Domańskiego RPO podkreślił,  że brak właściwej definicji pojęcia "budowa" w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest rażącym przykładem nienależytej legislacji podatkowej. Wadliwość i niejednoznaczność definicji prowadzi do nierównego traktowania i braku przewidywalności w obszarze obowiązków podatkowych. Apelował o pilne podęcie prac legislacyjnych nad zmianą w tym zakresie.

Czytaj więcej

TK: różnicowanie stawki podatku dla właścicieli garaży niezgodne konstytucją

MF: tworzymy definicję budowli dla celów podatkowych

Odpowiedzi w imieniu resortu udzielił rzecznikowi podsekretarz stanu w MF Jarosław Neneman. Poinformował on, że w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad zdefiniowaniem na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości pojęcia „budowla”.

„Celem tych prac jest wprowadzenie do upol autonomicznej definicji, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych. Rozważane jest określenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy. Zakłada się zachowanie fiskalnego status quo, wyeliminowanie wątpliwości w zakresie opodatkowania niektórych obiektów oraz możliwość uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych dotyczącego stosowania obowiązujących przepisów” - czytamy w piśmie, które publikuje Biuro RPO.

Czytaj więcej

NSA: o opodatkowaniu budowli decyduje główny cel

Podatek od garaży też do zmiany

Na gruncie Upol garaże wielostanowiskowe w budynkach wielomieszkaniowych, będące odrębnymi nieruchomościami lokalowymi, są odmiennie traktowane w porównaniu z garażami niewyodrębnionymi prawnie, stanowiącymi element nieruchomości wspólnej.

Garaż będący przedmiotem odrębnej własności, choć usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki wyższej, zaś miejsce postojowe nieposiadające odrębnej księgi wieczystej rozumiano jako część nieruchomości mieszkalnej i tym samym opodatkowane było ono analogicznie do mieszkania - stawką niższą.

„Dostrzegając tę niekonsekwencję, podjęto prace nad doprecyzowaniem zasad opodatkowania garaży, których celem jest ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych.” - informuje wiceminister Neneman.

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości na 2024 r. – wyzwania i zmiany

Rewolucji w podatkach lokalnych nie będzie

Kiedy można spodziewać się nowych przepisów? Sam projekt nie jest gotowy,  zostanie zamieszczony na stronie  Rządowego Centrum Legislacji z chwilą jego udostępnienia do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania — zapowiada wiceminister. Resort chce by w konsultacjach wziął udział szeroki krąg podmiotów m.in.  przedsiębiorcy będących podatnikami podatku od nieruchomości oraz jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci wpływów z tego podatku.

„Z uwagi na roczny charakter wymiaru podatku od nieruchomości, a także mając na uwadze konieczność zapewnienia minimalnej vacatio legis, planuje się, że nowe regulacje, powinny zostać opublikowane najpóźniej do końca listopada br.” - wyjaśnia przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

Wiceminister Neneman nie wyklucza, że przygotowywanym projektem zostaną objęte też inne, „niebudzące wątpliwości zmiany z zakresu opodatkowania podatkami lokalnymi.” Nie przewiduje się natomiast przeprowadzenia w najbliższym czasie systemowych zmian w opodatkowaniu nieruchomości. 

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego