Przepisy ustawy o CIT wskazują, że od niektórych przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez firmy zagranicznetrzeba zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy - tzw. podatek u źródła. Ustawa w art. 21 ust. 1 pkt 2a wśród tych przychodów wymienia m.in. przychody z tytułu usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. Na wstępie należy zatem wyjaśnić różnice między rekrutacją pracownika a pozyskaniem personelu. Ustawa nie definiuje tych pojęć. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 13 sierpnia 2020 r. (0111- KDIB1-1.4010.244.2020.1.ŚS) wskazał, że istotą rekrutacji przeprowadzonej samodzielnie lub na zlecenie podmiotu zewnętrznego jest doprowadzenie do zatrudnienia pracowników przez danego przedsiębiorcę. Natomiast pozyskanie personelu to działania ukierunkowane na zapewnienie firmie odpowiedniej liczby kompetentnych osób świadczących pracę, np. oddelegowanie pracownika, udostępnianie pracowników innym spółkom w ramach grupy, usługa poszukiwania pracowników lub współpracowników dla innej firmy. Zdaniem organu osobą świadczącą pracę nie zawsze musi być pracownik, gdyż personel jest pojęciem szerszym.