Funkcja prokurenta w polskich spółkach kapitałowych może być pełniona przez osoby, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi, a więc mające miejsce zamieszkania poza Polską (z punktu widzenia polskich przepisów są to nierezydenci). Funkcja prokurenta pełniona jest na podstawie uchwały zarządu polskiej spółki. Zakres umocowania prokurenta wynika z treści art. 1091 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Czytaj więcej

Polski Ład dotknie także zarząd