Otrzymałem decyzję wójta o podatku od nieruchomości za 2013 r. Wydaje mi się, że jest znacznie wyższy niż przed rokiem, a w dodatku błędnie zakwalifikowano jeden z budynków na mojej posesji jako służący działalności gospodarczej, choć w ubiegłym roku jej zaprzestałem. Jak się odwołać od takiej decyzji?

– pyta czytelnik.

Podwyżka podatku od nieruchomości, dokonywana zwykle w pierwszych tygodniach każdego roku, może mieć różne przyczyny. Przede wszystkim wynika z uchwały rady gminy określającej stawki podatku. Rada nie może jednak podwyższać pułapu ustalonego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Według stawek obowiązujących w 2013 r. maksymalna stawka podatku za 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wynosi 73 gr, a gdy jest w nim prowadzony biznes – 22 zł 82 gr.

Może się zdarzyć, że decyzja zawiera oczywiste omyłki pisarskie – wówczas organ gminy powinien je niezwłocznie sprostować na wniosek podatnika. Jednak w opisanej sytuacji może chodzić o co innego. Otóż zmiana przeznaczenia nieruchomości (np. zaprzestanie prowadzenia w niej działalności gospodarczej) jest zdarzeniem mającym wpływ na wysokość opodatkowania. Podatek ulega wtedy zmianie – mocą decyzji organu gminy – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Jest jednak warunek: podatnik powinien zawiadomić urząd gminy o takim zdarzeniu w ciągu 14 dni. Jeśli takiego obowiązku dopełnił, a urząd gminy nie uwzględnił zmian przeznaczenia nieruchomości w wydanej decyzji, podatnik może się od niej odwołać. Ma na to 14 dni od dnia następnego po dniu doręczenia decyzji. Odwołanie powinno wskazywać m.in. zarzuty wobec decyzji.

O zmianie przeznaczenia budynku należy poinformować w ciągu 14 dni

Odwołanie składa się do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), wysyłając je jednak do prezydenta, wójta lub burmistrza (listem poleconym bądź składając odwołanie osobiście w biurze podawczym urzędu gminy). Może się zdarzyć, że w wyniku odwołania organ gminy zmieni swoją decyzję. Najczęściej jednak zrobi to SKO. Po zbadaniu sprawy wyda decyzję, na podstawie której – w uproszczeniu – zgodzi się z podatnikiem lub podtrzyma stanowisko organu I instancji.

Jeżeli jednak podatnik jest przekonany o swojej racji, może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ma na to 30 dni od doręczenia decyzji. Istotne jest, żeby w skardze zawarł szczegółowe uzasadnienie prawne swoich zarzutów.