Przedsiębiorca może się nie zgodzić z korektą deklaracji VAT zrobioną przez organ

Gdy pracownicy skarbówki zdecydują, że należy wprowadzić zmiany w deklaracji podatkowej złożonej przez spółkę, ma ona możliwość obrony. Warunkiem skuteczności takiej urzędowej korekty jest bowiem brak sprzeciwu.

Publikacja: 09.12.2014 06:10

Przedsiębiorca może się nie zgodzić z korektą deklaracji VAT zrobioną przez organ

Foto: Fotorzepa, Marcin Łobaczewski MŁ Marcin Łobaczewski

- Naczelnik urzędu skarbowego poinformował mnie o dokonaniu z urzędu korekty deklaracji VAT-7. Pracownicy skarbówki zwiększyli po prostu w jednej z rubryk wykazaną przeze mnie kwotę. Nie zgadzam się z tym ustaleniem. W piśmie na samym dole drobnym drukiem wpisano, że mam możliwość wniesienia sprzeciwu. Jak to zrobić. Ile mam na to czasu? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 274 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że złożona przez podatnika deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy koryguje z urzędu deklarację poprzez naniesienie stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1000 zł.

Przesłankami wykonania przez organ podatkowy korekty z urzędu są zatem:

- stwierdzenie, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe
- stwierdzenie, że deklaracja zawiera inne oczywiste omyłki
- stwierdzenie, że deklaracja została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Tryb wskazany w tym przepisie nie służy więc do korygowania wadliwości deklaracji spowodowanych błędnym uwzględnieniem lub pominięciem w podstawie opodatkowania danych wynikających z określonych zdarzeń rzutujących na jej wielkość (wyrok NSA w Warszawie z 6 lipca 2010 r., I GSK 914/09).

Ewidentna pomyłka rachunkowa

Podobnie, wykazanie w de- klaracji podatkowej innej kwoty podatku naliczonego niż wynikająca z faktur dokumentujących zakup towarów nie mieści się w pojęciu „ewidentna pomyłka rachunkowa". Za ewidentną pomyłkę rachunkową można uznać tylko taką, która wprost wynika z deklaracji, bez potrzeby konfrontacji z dokumentami źródłowymi, będącymi podstawą danych wykazanych w deklaracji (wyrok WSA w Olsztynie z 12 kwietnia 2007 r., I Sa/Ol 21/07).

Obowiązkowe działania

W takiej sytuacji organ podatkowy ma obowiązek nie tylko uwierzytelnić kopię skorygowanej deklaracji, lecz również doręczyć tę kopię podatnikowi. Wraz z doręczeniem takiej deklaracji organ podatkowy musi dołączyć informację o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Przykładowo podatnik, składając deklarację, może popełnić następujące błędy:

- wpisać dane w niewłaściwej rubryce,
- pomylić się rachunkowo, popełniając tzw. czeski błąd,
- pomylić się przy przenoszeniu kwot z poszczególnych pozycji,
- zaokrąglić kwotę podatku w nieprawidłowy sposób.

PRZYKŁAD

W pierwotnie złożonej deklaracji podatnik Jan Kowalski prawidłowo obliczył wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jednak w deklaracji VAT-7 zamiast przepisać właściwą kwotę 9169 zł, przepisał kwotę 9196 zł. W związku z tym, że wszystkie wyliczenia się zgadzają, organ podatkowy przyjął, że podatnik zrobił tzw. czeski błąd. Organ podatkowy dokonał korekty z urzędu, wskazując w piśmie przewodnim, że podatnik popełnił oczywistą omyłkę. Podatnik nie wniósł sprzeciwu na korektę, co jest równoznaczne z tym, że zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego.

Gdzie i w jakim terminie

Na tak poczynioną „urzędowo" korektę deklaracji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw na piśmie do organu, który zrobił korektę, czyli do naczelnika urzędu skarbowego. Osobą uprawnioną do wniesienia sprzeciwu w tym trybie jest podatnik przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona. Prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje więc tylko ściśle określonym podmiotom. Przepisy prawa podatkowego nie nakazują, aby wraz ze złożeniem sprzeciwu podatnik wskazał  jego przyczyny i uzasadnienie. Podatnik może zatem wskazać, dlaczego składa taki sprzeciw, ale nie ma takiego obowiązku.

Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Termin ten ma charakter procesowy, gdyż określa granice czasowe dla danej czynności procesowej. Sprzeciw jest czynnością procesową i nie powoduje wygaśnięcia praw i obowiązków podatnika o charakterze materialnoprawnym (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 11 stycznia 2011 r., I SA/Łd 1261/10).

Skutkiem jest anulowanie

Wniesienie przez podatnika sprzeciwu na urzędową korektę deklaracji powoduje jej anulowanie. Jeśli jednak podatnik nie wniesie sprzeciwu w ustawowo wskazanym terminie, to wspomniana urzędowa korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność