Składki na ubezpieczenia społeczne pomniejszają dochód, a na zdrowotne – podatek. Z tej ulgi mogą skorzystać zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy, także ci, którzy płacą liniowy PIT.

Podstawowym warunkiem jest zapłacenie składki (nie wystarczy, że jest tylko należna). Z ulgi mogą skorzystać jednak także osoby, które nie odprowadziły ich w terminie. Co więcej, w zeznaniu za zeszły rok wolno odliczyć składki za poprzednie lata. Potrzebny jest do tego dowód zapłaty, np. polecenie przelewu albo wydruk z konta internetowego.

Składki na ubezpieczenia społeczne odliczamy od dochodu. Jeśli go nie wystarczy, nieodliczona część przepadnie. Przedsiębiorcy mają jednak drugą możliwość. To zaliczenie wpłat do ZUS do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu mogą je rozliczyć nawet wtedy, gdy mają z działalności stratę. Składki powiększają bowiem stratę, którą wolno rozliczyć w następnych latach.

Do kosztów można też zaliczyć składki na ubezpieczenia społeczne płacone z opóźnieniem (potwierdza to np. interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nr ITPB1/415-578b/12/DP).

Nie odliczymy natomiast odsetek za zwłokę (art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT).

Oczywiście nie można wykorzystać składek na ubezpieczenie społeczne podwójnie, tzn. zaliczyć je w koszty i jednocześnie odliczyć od dochodu.

Inaczej rozlicza się składkę zdrowotną. Pomniejsza ona nasz podatek. Nawet gdy jest zapłacona z opóźnieniem. Niestety, nie możemy odliczyć całej kwoty wpłaconej do ZUS, ale tylko 7,75 proc. podstawy jej wymiaru. Różnica przepada.

Składka w kwocie podlegającej odliczeniu jest uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek płaconych w trakcie roku. Za pracowników robi to płatnik (pracodawca). Szczegółowe informacje o wysokości składek zamieszcza w przekazywanym pracownikowi (i urzędowi) PIT-11.

Przedsiębiorca wykazuje składki w zeznaniu rocznym na podstawie dowodów ich zapłaty. Może wpisać tylko te, które zostały odprowadzone w danym roku. Jeśli przedsiębiorca płacił je w prawidłowej wysokości, podatek za 2014 r. pomniejszy o 2786,73 zł.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Składki zdrowotnej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej (art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT).

Osoba zarabiająca na kilka sposobów (np. prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniona na etacie, wynajmująca lokale) może odliczyć od podatku odprowadzoną w danym roku składkę zdrowotną niezależnie od źródła, z którym była ona związana. Jeśli więc np. ma z działalności stratę, wpłatę do ZUS może odliczyć od podatku płaconego z tytułu najmu.

Składki mogą też rozliczać przedsiębiorcy opodatkowani 19-proc. stawką liniową (którzy generalnie pozbawieni są prawa do ulg).