Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 18 maja 2017 r. (1462-IPPP3.4512.140.2017.2.PC).

To zła wiadomość dla tych przedsiębiorców, którzy świadczone usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni traktują jako jedno niepodzielne świadczenie i dokumentują wykonane usługi poprzez wystawienie jednej faktury VAT obejmującej całość świadczenia, stosując przy tym jedną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8 proc.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji uznał, że czynności takie jak montaż na terenach zieleni ławek, koszy na śmieci, altan, donic itp., wyposażenie terenowych placów zabaw, nie składają się na usługę kompleksową, dla której usługą główną jest usługa zagospodarowania terenów zielonych. Zdaniem Dyrektora KIS stanowią one odrębne świadczenia i powinny być opodatkowane według zasad właściwych dla tych usług.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka prowadząca działalność gospodarczą jako czynny zarejestrowany podatnik VAT. Wykonywane przez spółkę prace związane są z zagospodarowaniem terenów zieleni oraz wszelkimi pozostałymi pracami pomocniczymi. Są to głównie roboty ogrodnicze, w tym sadzenie i przesadzanie roślin, ich pielęgnacja, zakładanie trawników, uprawa podłoży na terenie przeznaczonym pod tereny zieleni wraz z dowozem i planowaniem podłoży wegetacyjnych. Ponadto, spółka wykonuje prace pomocnicze, uzupełniające i serwisowe, tj. montaż w terenie zieleni ławek, koszy na śmieci, altan, donic, wyposażenie terenowych placów zabaw czy zakładanie oczek wodnych.

Świadczone usługi spółka traktuje jako jedno niepodzielne świadczenie i dokumentuje ich wykonanie poprzez wystawienie jednej faktury, stosując przy tym stawkę VAT w wysokości 8 proc. Zdaniem spółki wspomniane świadczenie stanowi jedną całość zarówno pod względem ekonomicznym, jak i gospodarczym. Zbyt szczegółowy podział świadczenia złożonego na pojedyncze świadczenia, które będą następnie odrębnie kwalifikowane, wpłynęłoby w negatywny sposób na stosowanie przepisów o VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie podzielił zdania spółki. Jego zdaniem każde świadczenie należy traktować odrębnie.

Zgodnie z ustawą o VAT, stawka podatku dla towarów i usług wynosi 23 proc., jednak ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności stawki obniżone. Takimi świadczeniami są właśnie usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, dla których ustawa przewiduje stawkę VAT w wysokości 8 proc. W komentowanej sprawie spółka, traktując usługę zagospodarowania terenów zieleni jako jedno świadczenie, stosowała obniżoną stawkę podatku.

Jak wskazał Dyrektor KIS we wspomnianej Interpretacji, spółka nie powinna traktować świadczonych usług jako jednego, niepodzielnego świadczenia. Podstawową zasadę odrębności świadczeń, Dyrektor KIS wywiódł za Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z art. 2 Dyrektywy 2006/112/WE, twierdząc, że tylko w pewnych okolicznościach odrębne świadczenia można uznać za jednolitą czynność (por. wyroki w sprawach C-41/04 Levob Verzkeringen i OV Bank, oraz C-349/96 CPP), co jego zdaniem nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie.

Komentarz eksperta

Efekt końcowy decyduje o odrębności świadczeń - Magdalena Linke-Koszek, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W komentowanej sprawie Dyrektor KIS zwrócił szczególną uwagę na pozostałe świadczenia wykonywane przez spółkę – oprócz typowych prac ogrodniczych – obejmujące montaż tzw. małej architektury. Zdaniem organu wskazane przez spółkę czynności nie stanowią świadczenia niezbędnego do rzetelnego i właściwego świadczenia usługi głównej, ponieważ nie są ściśle powiązane i konieczne do zagospodarowania terenów zieleni w taki sposób, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość.

Wskazane świadczenia stanowią część kompleksowego zamówienia, jednak to ich charakter i efekt końcowy decydują o tym, że nie wpisują się w zakres prac dotyczących usług związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych. Zdaniem Dyrektora KIS są to usług niezależne i samodzielne, bez których usługi sadzenia drzew czy pielęgnacja roślin są możliwe do zrealizowania, bez jakiegokolwiek uszczerbku na jakości i pełnowartościowości tych usług.

Komentowana interpretacja wpisuje się w stanowisko organów podatkowych, które od pewnego czasu twierdzą, że w przypadku usług o charakterze złożonym, o wysokości stawki podatku decydować będzie to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną usługą kompleksową czy z szeregiem jednostkowych usług. Ocena tej okoliczności powinna – zdaniem organów – odbywać się z uwzględnieniem tego, czy świadczone usługi wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.