Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przy tym przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jednocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o CIT stanowi, że zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Rozporządzenie w sprawie SSE w § 5 ust. 5 stanowi, że zwolnienie przysługuje z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE. Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą poza jej obszarem, to zobowiązany jest do organizacyjnego wydzielenia działalności strefowej.

Czy składowanie ma charakter pomocniczy

Organy podatkowe stoją obecnie na stanowisku, że składowanie surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów strefowych oraz samych wyrobów strefowych w magazynach znajdujących się poza obszarem SSE nie pozbawia tych wyrobów statusu produktu strefowego, a korzystanie z magazynu zewnętrznego nie oznacza częściowego transferu działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren SSE (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 11 stycznia 2017 r., 2461-IBPB-1-3.4510. 1036.2016. UKT czy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 2017 r., 0111-KDIB1-3.4010.178. 2017.1.JKT). Podatnik nie ma obowiązku wyodrębnienia organizacyjnego działalności pozastrefowej, jeżeli magazynowanie ma charakter pomocniczy w stosunku do działalności prowadzonej w SSE.

Kwalifikacja podatkowa działalności magazynowej jako działalności pomocniczej nie stanowi jednak wyłącznego kryterium braku obowiązku wyodrębnienia działalności strefowej.

Różne grupy produktów w tym samym miejscu

Obowiązek wyodrębnienia działalności strefowej nastąpi, gdy w magazynie przechowywane są również produkty niekorzystające ze zwolnienia z CIT z uwagi na to, że nie zostały one wytworzone na terenie SSE. W takiej sprawie wypowiedział się WSA w Rzeszowie w wyroku z 8 czerwca 2017 r. (I SA/Rz 263/17).

Wyrok dotyczy podatnika prowadzącego działalność produkcyjną i usługową, który postanowił poszerzyć swoją ofertę o nabywanie od podmiotów trzecich i odsprzedaż towarów handlowych będących uzupełnieniem podstawowego asortymentu. Działalność produkcyjna i usługowa jest objęta posiadanymi zezwoleniami strefowymi i odbywa się na terenie SSE. Obrót towarami handlowymi nie został natomiast objęty zezwoleniem, a zatem nie korzysta ze zwolnienia z CIT. W pozastrefowym magazynie podatnik planował przechowywanie zarówno wyrobów gotowych, wytwarzanych na terenie SSE, jak również wspomnianych towarów handlowych.

Zdaniem podatnika, prowadzenie pozastrefowego magazynu służącego rozporządzaniu obydwoma kategoriami dóbr, tj. wyrobami gotowymi wytworzonymi na terenie SSE oraz nabywanymi od podmiotów trzecich towarami handlowymi, nie wymaga wydzielenia organizacyjnego od działalności prowadzonej na terenie SSE. Podatnik argumentował, powołując się m.in. na art. 5 ust. 4 pkt e Modelowej Konwencji OECD, że działalność magazynowa jest działalnością pomocniczą w stosunku do działalności prowadzonej na terenie SSE.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Fiskus i sąd...

Stanowiska podatnika nie podzielił organ podatkowy, który uznał, że przechowywanie i wydawanie towarów handlowych stanowi działalność prowadzoną poza terenem SSE, a podatnik ma obowiązek organizacyjnego wyodrębnienia działalności strefowej.

Sprawa trafiła do sądu. WSA w Rzeszowie podkreślił, że istotą sporu nie jest tutaj ustalenie, czy sam fakt korzystania z magazynu stanowi odrębną działalność gospodarczą, ewentualnie częściowe przeniesienie działalności poza SSE, lecz czy można w ten sposób zakwalifikować nabywanie i dalszą odsprzedaż towarów handlowych. W ocenie WSA, podatnik w opisanym przez siebie stanie faktycznym sam wskazał, że dochód ze sprzedaży towarów handlowych nie korzysta ze zwolnienia. W rezultacie, spełnione zostały przesłanki z § 5 ust. 5 rozporządzenia SSE. Nie ma tutaj znaczenia, że wynajem i obsługa magazynu sama w sobie ma charakter pomocniczy i subsydiarny w stosunku do działalności podstawowej. Jak bowiem podkreślił WSA, wyodrębnieniu podlega nie magazyn, lecz działalność prowadzona na terenie SSE przy wykorzystaniu m.in. magazynu.

...miały takie samo zdanie

W konsekwencji, WSA zgodził się z organem podatkowym, że skoro podatnik korzysta z magazynu położonego poza SSE również celem przechowywania towarów nieprodukowanych w SSE i niemających z działalnością strefową ścisłego związku, to taka część działalności wykonanej poza SSE powinna zostać wyodrębniona organizacyjnie.

Co znamienne, w ocenie WSA koszty wynajmu i obsługi magazynu stanowiłyby koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, gdyby w magazynie przechowywane były wyłącznie wyroby strefowe lub nawet pochodzące spoza strefy, ale bez których działalność strefowa nie byłaby możliwa, a beneficjent zezwolenia nie mógł ich sam wyprodukować. W omawianej sprawie towary handlowe stanowią jednak wyłącznie uzupełnienie asortymentu.

W świetle wyroku WSA należy zatem uznać, że nie będzie budzić wątpliwości organów podatkowych wyłącznie przechowywanie w magazynie towarów strefowych. W przypadku towarów pochodzących spoza strefy należy wykazać ich ścisły związek z działalnością strefową.

To nie jest zakład

Niezależnie od tego, WSA zwrócił uwagę na bezpodstawne utożsamianie przez podatnika wyodrębnienia organizacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia SSE, z zakładem, o którym mowa w modelowej Konwencji OECD. Pierwszy z tych przepisów wprowadza bowiem jedynie wyodrębnienie rachunkowe umożliwiające prawidłową alokację przychodów i kosztów do działalności objętej zwolnieniem i działalności pozostałej.

Autorka jest starszą konsultantką w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 465)