[b]Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 12 maja 2010 r. (III SA/Wa 446/10).[/b]

W następstwie wniosku spółki brytyjskiej organy podatkowe wydały decyzję o zwrocie VAT w kwocie, o jaką się ubiegała.

Nie dopełniły jednak obowiązku dokonania zwrotu w terminie sześciu miesięcy od złożenia wniosku, określonym w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie zwrotu VAT niektórym podmiotom z 23 czerwca 2001 r. (wydanym na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=71069]ustawy o VAT z 1993 r.[/link]).

Spółka wystąpiła o wypłatę oprocentowania liczonego od pierwszego dnia po upływie powyższego terminu. Organy podatkowe odmówiły przyznania odsetek, jako przyczynę podając brak przepisów, na podstawie których podmiotom zagranicznym mogłoby przysługiwać oprocentowanie ze nieterminowy zwrot VAT.

Spółka wniosła skargę do WSA w Warszawie. Zarzuciła w szczególności naruszenie art. 21 ust. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT z 1993 r.[/link] i podniosła, że stanowisko organów podatkowych prowadzi do nieuprawnionej dyskryminacji podmiotów zagranicznych, jako że w analogicznej sytuacji podatnikowi polskiemu odsetki przysługują.

Na poparcie swojej tezy przytoczyła orzecznictwo ETS, m.in. w sprawie C-390/96, w której Trybunał nie zaakceptował zastosowanego przez Belgię zróżnicowania zasad naliczania odsetek od nieterminowego zwrotu podatku w zależności od kraju siedziby.

WSA przychylił się do argumentacji spółki, uchylając interpretację. W ocenie sądu oprocentowanie za nieterminową wypłatę przysługującego zwrotu VAT należy się podmiotom zagranicznym na takich samych zasadach, jak podmiotom krajowym. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do ograniczenia swobody przedsiębiorczości i naruszenia zasady neutralności VAT.

Wbrew stanowisku organów podatkowych brytyjska spółka powinna zatem otrzymać odsetki liczone od pierwszego dnia po upływie sześciu miesięcy od złożenia wniosku o zwrot podatku.

[i]Autor jest członkiem Zespół Zarządzan Wiedzą Podatkową firmy Deloitte[/i]

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

[ramka][b]Komentuje Tomasz Seweryn, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie):[/b]

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych obowiązującymi do 2010 r. organy podatkowe miały sześć miesięcy na rozpatrzenie wniosku i zwrot podatku. Termin ten był jednak nagminnie przekraczany. W wielu sytuacjach zwroty VAT wypłacane były nawet z kilkuletnim opóźnieniem. Z uwagi na brak odpowiednich przepisów w tamtym czasie organy podatkowe nie wypłacały wnioskującym żadnego oprocentowania z tego tytułu.

W omawianym orzeczeniu WSA w Warszawie kolejny raz potwierdził jednak prawo podmiotów zagranicznych niezarejestrowanych na VAT w Polsce do odsetek od nieterminowego zwrotu tego podatku.

Wyrok ten na tle wcześniejszego orzecznictwa sądów administracyjnych [b](wyrok NSA z 21 kwietnia 2009 r., I FSK 96/08) [/b]nie stanowi precedensu, jednak wskazuje na utrwalającą się dość korzystną dla zagranicznych firm linię orzeczniczą.

Istotą sporu jest istnienie podstawy prawnej dla wypłaty tych odsetek. W komentowanym orzeczeniu, podobnie jak w poprzednich podobnych sprawach, sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organów skarbowych, że takiej podstawy prawnej nie ma w polskim prawie podatkowym. Co prawda kwestia ta nie była uregulowana w odpowiednim rozporządzeniu ministra finansów, ale to nie oznacza zdaniem sądu, że taka podstawa nie istnieje.

Podstawą do wypłaty odsetek mogą być bowiem odpowiednie przepisy ustawy o VAT, które odnoszą się do VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w Polsce, oraz przepisy ordynacji podatkowej dotyczące nadpłaty podatku.

Dlatego też sąd słusznie zauważył, że podmiotom zagranicznym oprocentowanie powinno przysługiwać na takich samych zasadach, jak podmiotom krajowym. Za słuszną należy uznać też tezę, że w razie przyjęcia odmiennego stanowiska podmioty zagraniczne niezarejestrowane na VAT w Polsce byłyby dyskryminowane w stosunku do podmiotów krajowych zarejestrowanych dla celów tego podatku. Byłoby to sprzeczne z Konstytucją RP i naruszałoby zasadę neutralności VAT.

Niestety, powyższa argumentacja nie została zaakceptowana przez organy podatkowe, które w kolejnych sprawach konsekwentnie odmawiają wypłaty odsetek. W tej sytuacji jednak podmioty, które otrzymały zwroty z opóźnieniem, mogą dochodzić należnego oprocentowania na drodze sądowej.

Warto także zauważyć, że od 2010 r. w związku ze zmianą procedury zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych, wprowadzoną dyrektywą Unii Europejskiej 2008/9/WE, powyższa kwestia została uregulowana w zmienionym rozporządzeniu ministra finansów. Przepisy rozporządzenia stanowią teraz, że w razie przekroczenia wyznaczonych terminów na zwrot VAT podmiotom wnioskującym będą należały się odsetki.[/ramka]