Celem sprawozdania finansowego jest udostępnienie informacji, które są użyteczne przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. O tym, jakie informacje muszą lub powinny zostać zawarte w sprawozdaniu finansowym, decydują przede wszystkim przepisy prawa, a odpowiedzialność za sprawozdanie ponosi kierownik jednostki. To on w ramach wykonywanych obowiązków odpowiada za jego sporządzenie i rzetelną prezentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także za kontrolę wewnętrzną, niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Z kolei istotą usługi atestacyjnej, jaką jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, jest podniesienie jego wiarygodności. Zdaniem biegłego rewidenta nie jest więc zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników, ale sprawdzenie, czy badane sprawozdanie posiada określone cechy jakościowe. Innymi słowy, biegły rewident dokonuje obiektywnej i niezależnej oceny rzetelności stwierdzeń zawartych przez kierownictwo jednostki w jej sprawozdaniu.

Zmieniające się potrzeby użytkowników, a co za tym idzie, zmieniające się standardy rachunkowości, wymuszają zmiany w prezentacji i ujawnieniach zawartych w sprawozdaniu finansowym. Dostosowanie się do tych zmian to przede wszystkim obowiązek zarządu, a także organów nadzorczych funkcjonujących w spółce.

Interesariusze mogą i wręcz powinni oczekiwać, że biegły rewident wykona swoją usługę w sposób zgodny ze standardami rewizji finansowej, z dotrzymaniem zasad etyki zawodowej. W dyskusji na temat zmian w funkcjonowaniu profesji biegłych rewidentów na pierwszy plan wysuwa się znaczenie niezależności audytorów. Należy jednak podkreślić, że wysoka jakość badania sprawozdania finansowego wynika z przestrzegania zarówno przez biegłego rewidenta, jak i podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wszystkich wymogów etycznych: uczciwości, obiektywizmu, niezależności, kompetencji zawodowych, należytej staranności, poufności oraz profesjonalnego postępowania, rozumianego jako działanie zgodnie z prawem i regulacjami, oraz unikanie wszelkich działań dyskredytujących zawód.

Gwarantem wysokiej jakości badania, w tym również niezależności biegłego rewidenta, jest także właściwy system ładu korporacyjnego w spółkach promujący silne, kompetentne i niezależne komitety audytu, które sprawują skuteczny nadzór nad wyborem biegłego rewidenta i czuwają nad jakością jego pracy oraz jego niezależnością. Dobrze działający komitet audytu to taki, który nadzoruje proces sprawozdawczości finansowej w spółce, ale też upewnia się, czy podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego wprowadził rygorystyczne procedury kontroli jakości badania oraz rygorystyczne wymogi dotrzymania niezależności przez osoby wykonujące zlecenie.

Do zapewniania wysokiej jakości badania sprawozdań finansowych jednostek ważnych z punktu widzenia interesu publicznego mogłoby się także przyczyniać prowadzenie między biegłym rewidentem a zewnętrznym organem nadzorującym regularnego dialogu dotyczącego badanego sprawozdania finansowego, przy uwzględnieniu zakresu obowiązków biegłego rewidenta nałożonych przez standardy i przepisy prawa. Dobrym przykładem mogłyby służyć wskazówki wydane w Wielkiej Brytanii przez Financial Conduct Authority w lipcu 2013 r.