Nowy obowiązek wynika z nowelizacji tzw. ustawy termomodernizacyjnej. Zakłada ona stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynki, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Na wysłanie deklaracji w przypadku budynków już istniejących będzie 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje będzie można składać:

1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

5) adres e-mail (opcjonalnie).

Nie przewiduje się sankcji za błędne wprowadzenie danych. System został oparty na założeniu weryfikacji wprowadzanych danych przez osoby dokonujące inwentaryzacji budynku podczas niezależnych od siebie czynności. W deklaracji obywatel wskaże podstawowy zakres danych dotyczący jego budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

Natomiast za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna. Jeżeli jednak osoba zobowiązana zreflektuje się, że nie złożyła deklaracji zanim samorząd "poweźmie o tym informację", będzie mógł uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.