To sedno najnowszego wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, uwzględniające skargę nadzwyczajną rzecznika praw obywatelskich na wydany przez sąd rejonowy nakaz zapłaty na rzecz gminy Olsztyn zaległego czynszu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z mieszkania (po wypowiedzeniu umowy przez gminę) przez trójkę wspólnie mieszkających w lokalu komunalnym, tj. najemczyni, jej małżonka oraz ich małoletniej córki.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył nakaz zapłaty skargą nadzwyczajną w zakresie dotyczącym pozwanej córki w okresie przed osiągnięciem przez nią pełnoletności. I w tym zakresie SN (sędziowie Joanna Lemańska i Paweł Księżak oraz Michał Jerzy Górski – ławnik) uchylił zaskarżone orzeczenie.

Sąd Najwyższy podzielił zarzut RPO, że SR pominął wiek pozwanej córki, który był wskazany w materiale dowodowym sprawy. A zgodnie z art. 6881 § 1 kodeksu cywilnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale mieszkające z nim osoby pełnoletnie. Jak z kolei stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Wprawdzie ten przepis, inaczej niż art. 6881 § 1 k.c., nie ogranicza odpowiedzialności za zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu do osób pełnoletnich, jednak za przyjęciem, że ograniczenie to jest aktualne, przemawia wykładnia celowościowa oraz systemowa przepisów – wskazał SN. Zaskarżony nakaz zapłaty w zakresie, w jakim dotyczy tej pozwanej, naruszył w szczególności wyrażoną w art. 72 ust. 1 Konstytucji RP zasadę ochrony praw dziecka.

Sygnatura akt: I NSNc 103/22

Czytaj więcej

Córka musi spłacać długi za mieszkanie rodziców. Jest skarga nadzwyczajna RPO