Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek rzecznika praw obywatelskich. Rzecznik kwestionuje w nim konstytucyjność przepisu dotyczącego terminu ubiegania się o rekompensatę za ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami ze względu na ochronę środowiska. Chodzi o art. 129 ust. 4 prawa ochrony środowiska. Daje on dwa lata właścicielom nieruchomości objętych rezerwatem, parkiem narodowym, obszarem Natura 2000 na dochodzenie przysługujących im roszczeń. Podobnie jest z ustanawianiem  obszarów cichych oraz ograniczonego użytkowania.

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich ochrona środowiska naturalnego jest bardzo istotną wartością konstytucyjną, która uzasadnia ograniczenie prawa własności. Nie może to jednak prowadzić do naruszenia istoty tego prawa, które powodowałoby, że traci ono użyteczność dla jego właściciela.

W ocenie rzecznika przewidziany w przepisach termin dwóch lat na występowanie z roszczeniami jest zbyt krótki. Stanowi to nieproporcjonalne ograniczenie prawa własności, a w krańcowych przypadkach może prowadzić do naruszenia istoty prawa własności.

Według rzecznika krótki termin nie zapewnia wszystkim realnej możliwości podniesienia przysługujących im roszczeń, gdyż w wielu przypadkach mogą one wygasnąć, zanim uprawnieni uświadomią sobie w ogóle ich istnienie.

W takim wypadku mogą zostać bez swojej winy pozbawieni możności dochodzenia przysługujących im roszczeń, co w sposób oczywisty jest niezgodne z zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. A to jest jednym z wyznaczników zapisanej w art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawa.