Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad zmianami do przepisów o ochronie zabytków. Proponuje, by informować właściciela nieruchomości o wpisie do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W pierwszym wypadku obowiązek ten będzie ciążył na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta), w drugim zaś na wojewódzkim konserwatorze zabytków.

Dziś przepisy nie przewidują ochrony prawnej dla właściciela kwestionującego wpis do ewidencji. Rzecznik praw obywatelskich od 2012 r. wielokrotnie zwracał się w tej sprawie do kolejnych ministrów kultury. ©?