[b]Rz: Czy zawsze należy zgłaszać wynajem mieszkania (lub pokoju) do urzędu skarbowego, nawet gdy najemca jest z najbliższej rodziny?[/b]

[b]Dorota Dąbrowska, prawnik, Kancelaria Ożóg i Wspólnicy:[/b] Przychód osiągany z wynajmu mieszkania czy pokoju jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Najem nieruchomości stanowi jedno ze źródeł przychodów na gruncie ustawy o PIT – jako sam najem bądź w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu niezależnie od tego, czy najemcą jest osoba spokrewniona z wynajmującym czy nie.

[b]W jaki sposób powinniśmy się rozliczać z przychodów z najmu mieszkania?[/b]

Przychodem z tytułu najmu nieruchomości, osiąganym poza działalnością gospodarczą, będzie wartość czynszu otrzymywanego przez wynajmującego. Przychody te mogą być opodatkowane:

– jako dochód na zasadach ogólnych ustawy o PIT według skali (odpowiednio stawka podatku 18 i 32 proc.),

– jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt będzie wynosił 8,5 proc., jeżeli przychody z tytułu najmu nie przekroczą 4 tys. euro.

Po przekroczeniu tego limitu ryczałt od nadwyżki przychodów ponad kwotę 4 tys. euro wyniesie 20 proc.

Podatnicy osiągający przychody z tytułu najmu są zwolnieni z prowadzenia rocznej ewidencji przychodów, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Czytelniczka mieszkanie, które wynajmuje, kupiła za kredyt hipoteczny. Miesięczna rata kredytu wynosi 1,5 tys. zł, a miesięczny czynsz, jaki pobiera za najem, to 2 tys. zł. Jaka jest wysokość

[b]dochodu podlegającego opodatkowaniu?[/b]

Jeżeli podatnik wybrał opodatkowanie przychodów z najmu według skali podatkowej, to powinien ustalić dochód podlegający opodatkowaniu, do którego będzie stosowana stawka podatku. Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu najmu a kosztami jego uzyskania. Przychód stanowi równowartość czynszu.

[b]A co można uznać za koszty uzyskania?[/b]

Są nimi wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. Kosztami uzyskania przychodów z tytułu najmu będą więc ponoszone przez wynajmującego wydatki na:

> opłaty za mieszkanie,

> ubezpieczenie nieruchomości,

> podatek od nieruchomości,

> koszty zarządu nieruchomością,

> koszty remontu i napraw nieruchomości,

> wyposażenie mieszkania.

Wynajmujący ma prawo do amortyzowania nieruchomości będącej przedmiotem najmu. Oznacza to, że będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości nieruchomości.

[b]A co z ratą kredytową?[/b]

Kosztem uzyskania przychodów nie będzie miesięczna rata kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, ale będą nim naliczone i zapłacone odsetki od takiego kredytu.

[ramka][b]warto wiedzieć[/b]

Jeżeli mieszkanie jest nieodpłatnie udostępniane członkowi rodziny zaliczanemu do I i II grupy podatkowej (w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn), to przychód z takiego nieodpłatnego świadczenia jest zwolniony od podatku dochodowego. Z dniem 1 stycznia 2009 r. usunięto z ustawy PIT przepisy, które stanowiły, że nieodpłatne udostępnienie mieszkania, w tym najbliższym członkom rodziny, nie powoduje powstania przychodu dla udostępniającego.[/ramka]