Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: I OSK 2254/12) oddalił skargę kasacyjną Rady Miasta Kraków, która broniła § 1 pkt 11 uchwały w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Pozew o eksmisję

Barbara K., która od 1992 r. starała się o wykup 42-mkw. mieszkania, zażądała wykreślenia tego paragrafu z uchwały. Wykluczał on z wykupu najemców z tytułem prawnym do innego lokalu lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w gminie miejskiej Kraków lub sąsiadujących powiatach. Miało to zapobiec wykupowi mieszkań z wysoką bonifikatą przez ludzi, którzy pobudowali się w sąsiednich miejscowościach.

W grudniu 2008 r., po pół roku od wezwania rady do usunięcia naruszenia prawa,  urzędnicy miejscy stwierdzili, że Barbara K. jest współwłaścicielką domu w gminie Mogilany. Nie uwierzyli, że nigdy tam nie mieszkała. Wniosek o wykup mieszkania w Krakowie załatwili odmownie, a w marcu 2009 r. Zarząd Budynków Komunalnych poinformował o rozwiązaniu stosunku najmu i wezwał przeszło 80-letnią lokatorkę do opuszczenia lokalu. Miasto skierowało też powództwo do Sądu Okręgowego o rozwiązanie umowy najmu i o eksmisję.

Najemcy mieszkań komunalnych mają pierwszeństwo w nabyciu ich bez przetargu

Barbara K. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.Podczas rozprawy pełnomocnik Rady Miasta wyjaśniał, że jeśli najemca ma tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, jest to przesłanką do rozwiązania stosunku najmu. WSA podzielił te racje i nie dopatrzył się niezgodności z prawem zaskarżonego § 1 ust. 11 uchwały.

NSA uchylił ten wyrok i przekazał sprawę WSA do ponownego rozpoznania. W jego  wyniku WSA stwierdził nieważność § 1 pkt 11 uchwały, ale rada Krakowa zaskarżyła tę część wyroku do NSA.

Niejasny paragraf

– Miasto nie może akceptować sytuacji, że ktoś, kto ma kilka mieszkań, może jeszcze wykupić mieszkanie komunalne za 10 proc. wartości – przekonywał pełnomocnik Rady Miasta podczas ostatniej rozprawy w NSA.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Sąd miał jednak inne zdanie w tej kwestii i oddalił skargę kasacyjną.

– Z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że najemcy lokali mieszkalnych mają pierwszeństwo w ich nabyciu w trybie bezprzetargowym. Nie ma żadnych dodatkowych kryteriów ani ustawowego przepisu, na podstawie którego mogłyby być wprowadzone w akcie prawa miejscowego – stwierdził NSA. Wytknął też niejednoznaczność i niejasność sformułowań wspomnianego paragrafu.

– Ponieważ podobne uchwały obowiązują i w innych miastach, wyrok ma szersze znaczenie. Barbara K. nie dożyła niestety jej zakończenia. Nękana pozwami eksmisyjnymi zmarła w kwietniu 2011 r. – mówiła adw. Iwona Kornaś-Pietrzak, jej córka.

Wytoczona przez gminę sprawa o rozwiązanie najmu i eksmisję zakończyła się oddaleniem pozwu.