P.S. wystąpiła z powództwem przeciwko gminie M. o ustalenie stosunku najmu mieszkania po zmarłej babci.

Jak ustalono podczas postępowania w Sądzie Rejonowym w Mielcu, babcia J.M. umowę najmu mieszkania zawarła z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych, działającym w imieniu gminy w 1969 roku. Kobieta zmarła w 2011 roku. W chwili śmierci wspólnie z nią zamieszkiwała wnuczka wraz z mężem i synem.

Do babci P.S. przeprowadziła się w 2000 roku ze względu na trudną sytuację materialną rodziców. Początkowo to J.M. opiekowała się wnuczką, ale w jeszcze w 2000 roku jej stan zdrowia się pogorszył. Wówczas to wnuczka zaczęła pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego, robiła zakupy, sprzątała. W 2005 roku wyszła za mąż, a rok później rozpoczęła pierwszą pracę.

Kobieta przed sądem dowodziła, że pozostawała z babcią we wspólnym pożyciu, co w świetle art. 691 par. 1 i 2 Kodeksu cywilnego uprawniało ją do wstąpienia w stosunek najmu.

Sąd Rejonowy uznał jednak, że jej powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem pojęcie „faktycznego pożycia" odnosi się wyłącznie do osób pozostających w konkubinacie, na co wskazuje użycie przez ustawodawcę sformułowania „osoba". Sąd Rejonowy powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym, wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w art. 691 k.c. także wtedy, gdy łączy go z najemcą więź gospodarcza i uczuciowa (sygn. akt III CZP 26/02).

Ponadto sąd zauważył, iż pomimo fizycznego zamieszkiwania z babcią P.S. pozostawała pod opieką prawną rodziców. W ocenie sądu, nawet przyjmując, że powódka w pewnym okresie przebywała na utrzymaniu babci, to na pewno obowiązek ten nie ciążył na niej w chwili śmierci, albowiem wtedy była już mężatką.

Rozpatrujący apelację Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (sygn. akt I Ca 60/12) przyznał, iż P.S. nie może być uznana za osobę pozostającą ze zmarłą w faktycznym wspólnym pożyciu, bowiem w orzecznictwie i doktrynie ugruntowany jest pogląd, iż faktyczne takie pożycie oznacza wieź łączącą dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie.

Natomiast w ocenie Sądu Okręgowego wnuczka powinna być zaliczona do grona osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu, ponieważ zmarła babka była osobą zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych na rzecz wnuczki, a co najistotniejsze faktycznie obowiązek ten wypełniała.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, P.S. trafiła pod opiekę babci główne ze względu na trudną sytuację materialną rodziców. – Poprzez zagwarantowanie powódce miejsca zamieszkania oraz pokrywania kosztów jej utrzymania babka wypełniała swój obowiązek alimentacyjny – wskazał sąd, który dalej powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 maja 1962 roku, zgodnie z którym obowiązek alimentacyjny dalszego krewnego istnieje nie tylko wtedy, gdy bliższy krewny nie ma możliwości wypełniania tego obowiązku, lecz może powstać także wtedy, gdy bliższy krewny mimo takich możliwości nie wywiązuje się ze swych obowiązków. – Skoro więc babka powódki była osoba należącą do kręgu osób obowiązanych do alimentacji, a ponadto dobrowolnie świadczyła na rzecz wnuczki, należało zatem powódkę uznać za uprawnioną do wstąpienia w stosunek najmu – orzekł Sąd Okręgowy, który tym samym nie zgodził się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 26/02) przywołanym przez skład orzekający w pierwszej instancji.