Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego nie każdemu się opłaci

Rodzice niepełnosprawnych dzieci powinni zastanowić się, czy przejście na nowe zasady wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego będzie dla nich korzystne.

Publikacja: 29.12.2023 02:00

Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego nie każdemu się opłaci

Foto: Adobe Stock

Rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci od stycznia, jeśli tylko zdołają połączyć opiekę z pracą zawodową, nie stracą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Do 2988 zł będą mogli dorobić bez jakiegokolwiek ograniczeń lub limitów zarobków. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać również w sytuacji gdy opiekun dziecka do ukończenia 18 r. życia ma ustalone prawo do własnej emerytury lub renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego. Tak wynika z nowych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujących warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Chcąc pobierać świadczenie pielęgnacyjne z możliwością zarabiania, opiekun będzie musiał jednak zrezygnować z dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego przed 1 stycznia 2024 r. i złożyć wniosek od 1 stycznia 2024 r. o nowe świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. Oznacza to, że będzie mógł otrzymywać świadczenie jedynie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Potem niepełnosprawne dziecko będzie mogło starać się o świadczenie wspierające.

Czytaj więcej

Świadczenia pielęgnacyjne: system wsparcia po rewolucji

Jest i haczyk

- Jeśli rodzic podejmie pracę zarobkową składki na ubezpieczenie społeczne będą wypłacane wyłącznie przez pracodawcę, nawet jeśli rodzic podjął zatrudnienie na niewielką część etatu. Nie ma przepisów zobowiązujących gminę do uzupełniania składek. Decyzja o przejściu na nowy system powinna więc być starannie przemyślana. Nie wiemy też, jak MOPS-y będą podchodzić do kryterium przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Jeśli dziecko chodzi do szkoły, a rodzic pracuje na cały etat, świadczenie może nie zostać przyznane, bo wymiar opieki może być oceniany przez MOPS jako zbyt skromy – ostrzega Alicja Loranc z Fundacji Po Mojemu w Krakowie.

Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka. Warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego i przejście na nowe warunki wypłaty świadczenia (do 18 roku życia).

Jeśli rodzice nie chcą podejmować aktywności zawodowej albo pobierać wyższego świadczenia pielęgnacyjnego z względu na opiekę nad kilkorgiem niepełnosprawnych dzieci, mogą otrzymywać świadczenie na dotychczasowych zasadach. Gdy dziecko, nad którymi sprawowana jest opieka, uzyska nowe orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, rodzic zachowa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z zasadą praw nabytych i będzie mógł kontynuować jego pobieranie na dotychczasowych, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2024 r., warunkach, przez okres ważności nowego orzeczenia wydanego osobie niepełnosprawnej. Warunkiem zachowania w takim przypadku prawa do świadczenia pielęgnacyjnego będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy, licząc od następnego dnia, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia.

Nowy przepis

Nowym przepisem, który zacznie również obowiązywać od początku stycznia jest art. 17 ust. 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na jego podstawie w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, opiekun zachowa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Analogiczna regulacja dotyczyć również będzie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych. Do tej pory opiekunowie po śmierci swojego podopiecznego zostawali z dnia na dzień bez środków do życia.

Dr Bartłomiej Mazurkiewicz, radca prawny

Rodzice powinni policzyć, czy przejście na świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie dla nich rzeczywiście opłacalne. Praca na niewielką część etatu może doprowadzić do pogorszenia sytuacji materialnej rodziny. Po pierwsze ustawodawca wyłączył możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, jeśli składka, nawet w niewielkiej wysokości jest odprowadzana z innego tytułu. Po drugie — wiele zależy od wieku dziecka. Przejście na nowe zasady jest nieopłacalne zwłaszcza w przypadku starszych dzieci. Po 18 roku życia będą mogły liczyć wyłącznie na świadczenie wspierające. Nie wiadomo, w jakieś wysokości świadczenie to będzie wypłacane. Nie wiemy bowiem, jak będzie oceniana potrzeba wsparcia, od której zależy wysokość świadczenia. Może się okazać, że zamiast świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości zbliżonej do pensji minimalnej na konto rodziny wpłynie 700 zł. 

Po trzecie - Ośrodki Pomocy Społecznej, przyznając świadczenie pielęgnacyjne, będą musiały się przyjrzeć również, jaki jest wymiar opieki świadczony przez pracującego rodzica. Sprawowanie osobistej opieki będzie najważniejszą przesłanką przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Każda sprawa będzie oceniana indywidualnie, ale MOPS będzie mógł odmówić przyznania świadczenia.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność